Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2019, 33080VerkeersbesluitenIndividuele gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van de Kamperfoeliestraat in Voorst

Logo Voorst

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet, de artikelen 12,14 en 29 van het Besluit administratieve bepalingen van het wegverkeer (BABW) en het Mandaatbesluit 2004;

overwegende:

dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW een verkeersbesluit vereist is;

dat er verzocht is om een individuele gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan de Kamperfoeliestraat in Voorst;

dat in verband met de realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbord als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW vereist is;

dat het daarbij gaat om plaatsing van verkeersbord E6 van bijlage 1 behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

dat het regionale politiekorps instemt met de komst van dergelijke gehandicaptenparkeerplaatsen;

dat er vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid noch anderszins bezwaar bestaat tegen realisatie van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Kamperfoeliestraat in Voorst;

B E S L U I T E N:

tot plaatsing van een bord invalidenparkeerplaats (E6 als bedoeld in bijlage I van het RVV), voorzien van een onderbord in de vorm van een kentekenplaat met daarop het kenteken van het voertuig van betrokkene ter plaatse van de Kamperfoeliestraat in Voorst.

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij ons college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Dit besluit treedt direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Twello, 4 juni 2019

namens burgemeester en wethouders,

C. Morren

juridisch beleidsadviseur openbare ruimte

Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze.