Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2019, 33068Ruimtelijke plannenOntwerpomgevingsvergunning Rijksstraatweg 204 te Leersum

Logo Utrechtse Heuvelrug

 

De ontwerpomgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat met ingang van 13 juni 2019 gedurende zes weken (tot en met 25 juli 2019) de ontwerp omgevingsvergunning Rijksstraatweg 204 en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen.

Wat houdt deze omgevingsvergunning in?

De ontwerp omgevingsvergunning beoogt het bouwen van 10 woningen op het adres Rijksstraatweg 204 in Leersum (nu locatie van het takelbedrijf Hoogenraad). Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Hoe kunt u de omgevingsvergunning inzien of raadplegen?

U kunt het ontwerpbesluit binnen de genoemde termijn inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléidade, Kerkplein 2 in Doorn tijdens de openingsuren.

Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl, via de rubriek ‘Actueel’ onder ‘Ter inzage’ vindt u de digitale koppelingen naar het plan.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, naar keuze schriftelijk (waar de voorkeur naar uitgaat) of mondeling maar niet per email, indienen bij de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn, met vermelding van het onderwerp: “Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Rijksstraatweg 204.

Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 18 juli 2019 contact op te nemen met mevrouw I. Eising, projectleider ruimtelijke plannen, of de heer K. Arends, casemanager vergunningen, van het thema Omgeving van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 0343 56 56 00.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug