Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2019, 33063Ruimtelijke plannen0ntwerp Inpassingsplan Verlegging N825

Logo Gelderland

 

Gedeputeerde Staten hebben op 11 juni 2019 het ontwerp - inpassingsplan Verlegging N825 vrijgegeven voor ter visie legging . Van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 ligt het ontwerp - inpassingsplan ( inclusief de bijlagen ) ter inzage. Iedereen kan in deze periode reageren op het inpassingsplan door een zienswijze in te dienen.

 

Het noordwestelijk deel van de N825 (tussen km 0,0-2.0) voldoet op basis van landelijke verkeersveiligheidsrichtlijnen niet aan de vereiste breedte voor een gebiedsontsluitingsweg. Het is niet wenselijk om de weg te verbreden op de huidige locatie. Langs de weg staat immers een historische eikenlaan. Deze heeft cultuurhistorische en landschappelijke waarde en moet behouden blijven. Daarom moet de weg verlegd worden. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Lochem. Het inpassingsplan legt de juridische basis voor de verlegging en de aanpassing van het kruispunt van de N825 met de Goorseweg.

Een aantal inwoners is in 2017 een burgerinitiatief gestart met betrekking tot de N825. Zij wilden ervoor zorgen dat de wegaanpak zo ‘slim’ (op het gebied van verkeersveiligheid, lucht, geluid en vergroening) mogelijk zou gebeuren. Het burgerinitiatief is nu uitgegroeid tot proeftuin Nettelhorst. Omwonenden, ondernemers, onderwijs en overheid werken hierin samen om het gebied te verbeteren op allerlei manieren. Deze manier van werken sluit aan bij de geest van de nieuwe omgevingswet. De proeftuin heeft een breder blikveld dan het ontwerp-inpassingsplan. Dat richt zich immers op de gehele N825 terwijl het ontwerp-inpassingsplan ziet op het noordwestelijk deel (tussen km 0,0-2.0).

 

Waar kunt u de stukken inzien?

Bij de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur;

Bij de gemeente Lochem aan de Publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem, op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur;

Digitaal op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.9925.IPN825Lochem-ON01

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Tijdens de terinzagelegging van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp inpassingsplan Verlegging N825, inclusief de bijlagen.

Per post:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem. Onder vermelding van ‘zienswijze OIP Verlegging N825, zaaknummer 2018-008644

Per e-mail:

post@gelderland.nl onder vermelding van ‘zienswijze OIP Verleggging N825, zaaknummer 2018-008644

Vergeet niet in beide gevallen uw emailadres en telefoonnummer te vermelden in uw zienswijze.

 

U kunt uw zienswijze eventueel mondeling indienen:

Maak hiervoor een afspraak met: Marieke Looijen-Sanders tel. 06-52801238.

 

Inloopbijeenkomst

Tijdens de ter inzage legging organiseren wij een inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan.

Deze zal plaatsvinden in de Melktap te Geesteren. De bewoners ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

Er zullen op de avond medewerkers van de provincie aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

 

Verdere procedure

Na de inzagetermijn reageren Gedeputeerde Staten op de zienswijzen in een zienswijzennota. Naar verwachting stellen Provinciale Staten in het najaar van 2019 het inpassingsplan inclusief de zienswijzennota vast.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland