Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2019, 33050VerkeersbesluitenVerkeersmaatregel Capucijnenstraat

Logo Maastricht

Ruimte / Mobiliteit / 2019-16477

Gemeente Maastricht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat de Capucijnenstraat een erftoegangsweg is in de gemeente Maastricht;

dat er aan de Capucijnenstraat ter hoogte van de Capucijnengang een basisschool is gelegen;

dat er geen duidelijke maatregelen getroffen zijn om automobilisten te attenderen op de aanwezigheid van de school en schoolgaande kinderen;

dat tijdens haal- en brengtijden rondom de school vaak chaotische en onoverzichtelijke verkeerssituaties ontstaan door geparkeerde auto’s;

dat het gewenst is om op de Capucijnenstraat een schoolzone met een adviessnelheid van 15 km/uur aan te brengen middels borden en markering;

dat op deze manier de weggebruikers geattendeerd worden op de aanwezigheid van schoolgaande kinderen;

dat dit zorgt voor een verbeterde verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen;

dat deze maatregel genomen wordt ter bescherming van weggebruikers en passagiers;

dat plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven in de tekening;

dat betreffende straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Maastricht;

dat te nemen verkeersmaatregelen besproken zijn met de Districtchef van politiedistrict Maastricht

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het “Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer” en paragraaf 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

BESLUITEN

 

 • 1.

  In te trekken het bepaalde ten aanzien van de Capucijnenstraat in hun besluit van 22 augustus 2017, Ruimte / Mobiliteit / 2017-27073;

 • 2.

  door het plaatsen van schoolzone-borden gecombineerd met de borden A4 van bijlage I van het RVV 1990 de Capucijnenstraat tussen huisnummer 75 en huisnummer 43, aan te wijzen als schoolzone met een adviessnelheid van 15 km/u;

 • 3.

  door het in stand houden van de borden C2, C3 en C4 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden het gedeelte van de Capucijnenstraat, tussen het Lindenkruis en de Grote Gracht aan te wijzen als eenrichtingsweg, gesloten voor alle motorvoertuigen in de richting van de Grote Gracht;

 • 4.

  door het in stand houden van het bord G12a van Bijlage I van het RVV 1990 de aansluiting van de Capucijnenstraat op de Statensingel aan te wijzen als fiets/bromfietspad.

Maastricht, 3 juni 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Kenniseconomie,

voor deze,

Teammanager Mobiliteit,

E. Westbroek

Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht van 13 juni 2019 tot en met 26 juli 2019, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van 13 juni 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, bij ons college een bezwaarschrift worden ingediend

U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, kunt u dit doen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. U vindt hier een formulier waarmee u bezwaar kunt maken.

U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (zo mogelijk) uw

e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950 te 6040 AZ te Roermond.

Bijlage