Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 33039Vergunningen

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-structuurvisie en milieueffectrapport corridor Amsterdam – Hoorn, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Van donderdag 20 juni tot en met woensdag 31 juli 2019 liggen de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport van de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam – Hoorn ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder hierover een zienswijze indienen.

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. Daarom is een MIRT-verkenning naar de corridor Amsterdam – Hoorn gedaan. Inmiddels zijn Rijk en regio het eens geworden over het voorkeursalternatief: een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren.

 • Op het rijkswegennet gaat het om infrastructurele maatregelen aan het traject A8 – A7, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn en het ombouwen van het knooppunt Zaandam.

 • Daarnaast hebben Rijk en regio besloten tot een pakket aan maatregelen, die de bereikbaarheid via andere vervoerwijzen verbetert, zoals fietspaden, gebruik van het spoor, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak.

Hoe tot dit maatregelenpakket is gekomen en wat de effecten van deze maatregelen zijn, staat beschreven in de ontwerpstructuurvisie en de milieueffectrapportage.

Daarnaast zijn in de ontwerpstructuurvisie drie projecten benoemd, die onder verantwoordelijkheid van de regionale overheden vallen: project Hoorn (in realisatie), AVANT (maatregelen bij de N516 Zaandam-Zuid) en project Guisweg inclusief de aansluiting 2 en 3 van de A8 in Zaandijk. Deze drie projecten kennen een eigen tijdpad en inspraakproces.

Iedereen heeft in een eerder stadium de mogelijkheid gehad om oplossingen aan te dragen voor verbetering van de bereikbaarheid. Nu wordt het voorkeursalternatief aan het brede publiek voorgelegd.

Hoe kunt u reageren?

Eenieder kan een zienswijze indienen. Dit kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/corridoramsterdamhoorn.

Mondeling

Tijdens een van de informatiebijeenkomsten of telefonisch tijdens kantooruren: 070 456 89 99.

Post

Directie Participatie

t.a.v. Ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam – Hoorn

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Informatiebijeenkomsten

Wij organiseren inloopbijeenkomsten waar wij u informatie geven over zowel het proces (besluitvorming en procedure) als over de inhoud van de maatregelen en de effecten die deze maatregelen op verschillende thema’s zoals natuur, milieu, etc. hebben. De bijeenkomsten hebben geen programma, u kunt gewoon binnenlopen.

De bijeenkomsten zijn op:

 • dinsdag 2 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur:

  Purmerend/Beemster (Fort Resort Beemster, Nekkerweg 24, Zuidoostbeemster);

 • woensdag 3 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur:

  Zaanstreek/Waterland (Inntel hotel, Provincialeweg 102, Zaandam);

 • donderdag 4 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur:

  West Friesland/Hoorn (Schouwburg en Congrescentrum het park, Westerdijk 4, Hoorn).

Stukken bekijken

Alle documenten staan vanaf 20 juni 2019 op: www.platformparticipatie.nl/corridoramsterdamhoorn. Op papier kunt u de stukken van 20 juni tot en met 31 juli 2019 inzien op de volgende locaties:

Alle documenten op papier beschikbaar, tijdens reguliere openingstijden:

 • Provincie Noord-Holland (op afspraak) en Rijkswaterstaat West-Nederland Noord.

Hoofddocumenten op papier beschikbaar, tijdens reguliere openingstijden:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (op afspraak), Vervoerregio Amsterdam (op afspraak), gemeenten Hoorn, Koggenland, Drechterland, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland, Landsmeer, Edam-Volendam, Amsterdam en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Telefoonnummers en bezoekadressen van de genoemde instanties vindt u op de hieronder genoemde websites.

Vervolg

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze bij de structuurvisie wordt betrokken. U krijgt hierover bericht als u een zienswijze hebt ingediend. In de volgende fase, de planuitwerking, wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Waar vindt u meer informatie?

Op www.platformparticipatie.nl/corridoramsterdamhoorn en www.corridoramsterdamhoorn.nl.

Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99.

Vragen over het project? Telefoon 0800 8002.