Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 33007Ruimtelijke plannenKennisgeving omgevingsvergunning (OLO 3940599) inzake het gebruiken in afwijking  met een bestemmingsplan voor het realiseren van drie woongebouwen (blok 8, 10a en 10b) op de locaties kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sloten, sectie I op de percelen met de perceelnummers: 3430, 5978 en 1815 te Amsterdam

Logo Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft besloten:

  • -

    een omgevingsvergunning (OLO 3940599) te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub a onderdeel 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder Wabo), voor het gebruiken in afwijking van een bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van drie woongebouwen (de blokken 8, 10a en 10b) de locaties kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sloten, sectie I op de percelen met de perceelnummers: 3430, 5978, en 1815 te Amsterdam.

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken, alsmede het besluit hogere grenswaarden en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 13 juni 2019 voor een periode van zes weken (tot en met 25 juli 2019) ter inzage bij:

  • Stadsloket Nieuw-West, loket Vergunningen, Osdorpplein 1000 te Amsterdam geopend van maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 15.00 uur (telefoon 14 020).

U kunt de stukken tevens inzien op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.F1906PBSTD-VG01

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.F1906PBSTD-VG01

Beroep

Ingevolge het gestelde in artikel 8:1, juncto artikel 8:7, juncto artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende die naar aanleiding van het ontwerp-besluit een zienswijze naar voren heeft gebracht, of een belanghebbende die niet redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de in artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde ter inzagelegging van dit besluit, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een beroepschrift dient de gronden van het beroep te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een beroepschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.

Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen, kan door de griffie van de rechtbank worden verstrekt.

Amsterdam, 12 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam

namens deze,

Mw. mr. R. de By

Teammanager Vergunningen van stadsdeel Nieuw-West wnd.