Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 32937VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het verlengen van de bestaande taperaansluiting op rijksweg 67 ter hoogte van km 67,700 (Re) en het aanbrengen van een doorgetrokken streep rechts van de tussenmarkering tussen de twee taperstroken op rijksweg 67 in de richting van knooppunt Zaarderheiken in de gemeente Venlo.

Logo Rijkswaterstaat

Nummer RWS-2019/20958

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

BESLUIT

 

De bestaande taperaansluiting op rijksweg 67 ter hoogte van km 67,700 (Re) te verlengen van 60 meter naar 200 meter en het aanbrengen van een doorgetrokken streep rechts van de tussenmarkering tussen de twee taperstroken op rijksweg 67 in de richting van knooppunt Zaarderheiken in de gemeente Venlo.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Aanvraag/inleiding

Op 29 januari 2019 is een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Zuid-Oost waarin zij vragen om een verkeersbesluit te nemen waarmee wordt geregeld dat de bestaande taperaansluiting op rijksweg 67 ter hoogte van km 67,700 (Re) verlengd wordt van 60 meter naar 200 meter en er een doorgetrokken streep wordt aangebracht rechts van de tussenmarkering tussen de twee taperstroken in de richting van knooppunt Zaarderheiken.

 

 • 1.

  Wettelijke basis

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en verkeersborden, zoals benoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW), voor zover daardoor een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd.

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wvw ben ik bevoegd dit besluit te nemen.

 

 • 2.

  Doel

 

De beoogde maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de verkeersafwikkeling en het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op rijksweg 67 ter hoogte van km 67,700 (Re) in de gemeente Venlo.

 

 • 3.

  Maatregelen

 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:

 • 1.

  Het verlengen van de taperaansluiting van 60 meter naar 200 meter tussen km 67,600 en km 67,800 (Re);

  en

 • 2.

  Het aanbrengen van een doorgetrokken streep rechts van de tussenmarkering tussen de twee taperrijstroken tussen km 67,600 en km 67,800 (Re).

 

Door deze maatregelen wordt het wegbeeld rustiger wat het wegverkeer ten goede komt.

 

 • 4.

  Motivering 

In de toekomst zal de taperaansluiting op rijksweg 67 (realisatie verwacht in 2022) vervangen worden door een volwaardige tweestrookse uitvoeging.

Tot die tijd dient de bestaande taper geoptimaliseerd te worden door deze te verlengen van 60 meter naar 200 meter en dit te combineren met een doorgetrokken streep rechts van de tussenmarkering tussen de twee taperrijstroken in. Dit levert een rustiger en comfortabeler wegbeeld op wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

 

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 5.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

is het gewenst om de bestaande taperaansluiting op rijksweg 67 ter hoogte van km 67,700 (Re) te verlengen van 60 meter naar 200 meter en dit te combineren met het aanbrengen van een doorgetrokken streep rechts van de tussenmarkering tussen de twee taperstroken op rijksweg 67 in de richting van knooppunt Zaarderheiken in de gemeente Venlo.

 

De belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het

waterstaatswerk en het verzekeren van een doelmatig en veilig gebruik van dat werk, zijn voldoende gewaarborgd.

 

De belangen van derden worden door deze maatregelen, voor zover bekend, niet geschaad.

 •  

 • 5.

  Wegtraject

De situatie is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, ongenummerd en ongedateerd.

 

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij het Rijk en is gelegen in de gemeente Venlo.

 

GEVOLGDE PROCEDURE

 

Door mij is geen voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is, dat ik ervan uit ga dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Politie Limburg te Maastricht.

 

Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met de gemeente Venlo.

  

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

P.A.M. Smeets

 

MEDEDELINGEN:

 

 • 1.

  Informatie en bezwaar 

  Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

 • 1.

  Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?

 • 2.

  Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

 • 3.

  Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt? 

  Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

   

  Het besluit met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 21 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:

 • 1.

  het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid – Nederland, Zuidwal 58 te ’s-Hertogenbosch;

 • 2.

  het stadskantoor van de gemeente Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

 • 1.

  Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

 • 2.

  Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

 • 3.

  Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken? 

  Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

   

  Hoe maakt u bezwaar?

  Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

   

  In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

 • 1.

  uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

 • 2.

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

 • 3.

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • 4.

  de datum en uw handtekening.

   

  Voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

  Bij het verzoek moet voorts een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

  Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

   

  Vertaling

  Indien het beroep- of verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep of verzoek noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

   

  Wat zijn de kosten?

  Zowel in verband met de behandeling van beroep, als in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening, worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit moet betalen krijgt u na het indienen van beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de rechtbank.