Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtStaatscourant 2019, 32826Ruimtelijke plannenONTWERP PARAPLUBESTEMMINGSPLAN “Gebruik wonen door huishoudens”

Logo Woensdrecht

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het paraplubestemmingsplan “Gebruik wonen door huishoudens” (NL.IMRO.0873.ALGExBP175xMOEDx02-ON01) voor een ieder ter inzage ligt.

 

Inhoud

Dit paraplubestemmingsplan heeft als doelstelling om de begrippen ‘wonen’, ‘woning’ en ‘huishouden’ duidelijk te omschrijven en elkaar te koppelen voor het gehele grondgebied van de gemeente Woensdrecht.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 13 juni 2019 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het ontwerp paraplubestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan”. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze ontwerp paraplubestemmingsplan Gebruik wonen door huishoudens” en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer R. van Heeringen via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Hoogerheide, 12 juni 2019