Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 32752Vergunningen

Definitief instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl-Oost voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

KENNISGEVING

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Pieterzijl-Oost. Van 14 juni 2019 tot en met 26 juli 2019 ligt het instemmingsbesluit ter inzage.

Gaswinning uit de kleine velden

In Nederland zijn er zo’n 240 kleine gasvelden waarvan ongeveer de helft op land ligt. Ongeveer de helft van het geproduceerde gas in Nederland komt uit de kleine velden. De jaarlijkse hoeveelheid gas dat wordt gewonnen uit alle kleine velden neemt af omdat verschillende gasvelden uitgeput raken. En ook al is Nederland voor de energietransitie begonnen met het afbouwen van gas, is gas de komende decennia voor de leveringszekerheid en de energievoorziening nog steeds nodig. Het gebruik van gas uit eigen land leidt daarbij tot een lagere uitstoot dan geïmporteerd gas. De risico’s en impact van gaswinning uit kleine velden zijn niet vergelijkbaar met die van gaswinning uit het Groningerveld. Waar het gas uit kleine velden veilig gewonnen kan worden, wordt de winning dan ook toegestaan. Pieterzijl-Oost is zo’n klein veld.

Wat staat er in het winningsplan Pieterzijl-Oost?

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Pieterzijl-Oost ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft het gasveld Pieterzijl-Oost, gelegen binnen de winningsconsessies Tytjerksteradiel III en Groningen. Het gasveld bevindt zich op ruim 3 kilometer diepte en ligt geografisch gezien in de provincies Groningen en Fryslân in de gemeenten Westerkwartier en Noardeast-Fryslân en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân.

Het winningsplan Pieterzijl-Oost beschrijft de ligging van het Pieterzijl-Oost gasveld en de wijze waarop de NAM het gas uit het Pieterzijl-Oost gasveld gaat winnen alsmede de daarmee verband houdende bodembeweging. Om de winning van aardgas te optimaliseren gaat de NAM hydraulische stimulatie (fracken) toepassen in het Pieterzijl-Oost gasveld.

De NAM geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van de gasproductie in 2024 aan.

Aanpassingen aan het ontwerp-instemmingsbesluit

Het ontwerp-instemmingsbesluit met betrekking tot dit winningsplan heeft reeds ter inzage gelegen. Alle ingediende zienswijzen en reacties op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn betrokken bij het opstellen van het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord zijn alle zienswijzepunten beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt.

Ten opzichte van het ontwerp-instemmingsbesluit is het definitieve besluit aangepast. Ten opzichte van het ontwerp-instemmingsbesluit is de instemming met een jaar beperkt en loopt tot eind 2024. Tevens is, zoals beschreven in de Kamerbrief van 21 december 2018, niet langer een bouwkundige nulmeting aan bouwwerken voorgeschreven. In plaats daarvan is ingezet op een voldoende netwerk van versnellingsmeters. Er blijken reeds voldoende versnellingsmeters aanwezig te zijn waardoor hier geen voorschrift voor is opgenomen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Pieterzijl-Oost en de Nota van Antwoord van 14 juni 2019 tot en met 26 juli 2019 inzien op:

http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Noardeast-Fryslân, Koningstraat 13 te Dokkum;

  • Gemeentehuis Westerkwartier, Hooiweg 9 te Zuidhorn;

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Als u op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend en u bent belanghebbende, dan kunt u nu desgewenst beroep instellen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht op het ontwerp-instemmingsbesluit kunnen van 14 juni 2019 tot en met 26 juli 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u ook beroep instellen.

Het instellen van beroep tegen het instemmingsbesluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Raad van State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het kabinetsbeleid over gaswinning uit kleine velden kunt u vinden in de Kamerbrief van 30 mei 2018 over dit onderwerp. Kijk op www.hoewerktgaswinnen.nl en www.nlog.nl voor meer informatie over gaswinning. Voor nadere inlichtingen over dit besluit kunt u tijdens kantooruren op maandag, woensdag en donderdag contact opnemen met mevrouw J.W.L. Bakker, telefoon 070 - 379 6891.