Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 32724Ruimtelijke plannenGemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan MSP - reparatie Schandelerboord 19-25

Logo Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat de raad van de gemeente Heerlen bij besluit van 29 mei 2019 het bestemmingsplan 'MSP - reparatie Schandelerboord 19-25' met IMRO-idn: NL.IMRO.0917.BP030200W000005-0401 met bijbehorende ondergrond (o_ NL.IMRO.0917.BP030200W000005-0401.dxf) heeft vastgesteld.

Dit besluit volgt op de uitspraak van 13 maart 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) met het zaaknummer: 201800128/1/R1 in de beroepsprocedure ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'MSP' met IMRO-idn: NL.IMRO.0917.BP030200W000002-0401.

 

UITSPRAAK

De Afdeling heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van het door de eigenaar en huurders van de percelen aan de Schandelerboord 19-25 ingestelde beroep. De contour voor de functieaanduidingen 'supermarkt' en 'specifieke vorm van detailhandel - slijterij' dient zodanig te worden vergroot dat de gronden binnen en buiten het bouwvlak gebruikt kunnen worden voor deze functies. Op deze wijze kan de gewenste indeling voor deze functies worden gerealiseerd. Daarnaast dient een regeling te worden getroffen voor een bedrijfswoning en parkeervoorzieningen.

In het bestemmingsplan 'MSP - reparatie Schandelerboord 19-25' is uitvoering gegeven aan deze uitspraak.

 

TERINZAGELEGGING

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 12 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

Het bestemmingsplan kan tevens digitaal worden ingezien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

REAGEREN

Het beroepschrift, tegen het vaststellingsbesluit d.d. 29 mei 2019, moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep instelt kan tevens binnen de genoemde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in de dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

INWERKINGTREDING

 

Het besluit van de raad en daarmee het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de gestelde termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor verdere vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mw. H. Notermans van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (tel.nr. 14045).

 

Heerlen, 10 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Heerlen