Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2019, 32713VerkeersbesluitenTerugkerend verkeersbesluit TT-festival en TT-kermis Assen

Logo Assen

Team Ruimte

Zaaknummer: 33116-2019

Onderwerp: Terugkerend verkeersbesluit betreffende het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen in de binnenstad e.o. in verband met het TT Festival en TT-kermis

Burgemeester en wethouders van Assen

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

In de binnenstad van Assen vinden jaarlijks medio juni vanwege het motorsportevenement “de TT” festiviteiten plaats. Dit verkeersbesluit heeft betrekking op de TT-kermis en het TT-festival. Hiervoor worden in het belang van de verkeersveiligheid en het beschermen van weggebruikers een aantal verkeersmaatregelen genomen.

De TT-race vindt jaarlijks plaats op de laatste zondag in juni. De week ervoor op vrijdag start de TT-week, met hierin de TT-kermis en het TT-festival. De TT-kermis vindt van zaterdag in het eerste weekend tot en met zondag in het laatste weekend van de TT-week plaats. In de week voor de TT-week wordt de kermis opgebouwd. Dit gebeurt vanaf maandag op het Veemarktplein en vanaf woensdag op de Rolderstraat. Vanaf het eind van de kermis tot en met de woensdagavond daarna is de afbouw van de kermis. Het TT-Festival vindt tijdens de TT-week van donderdag tot en met zondag plaats. De maandag na de TT-week zijn er opruimwerkzaamheden.

De te nemen maatregelen bestaan uit het afsluiten van een aantal wegen. Dit gebeurt door het plaatsen van borden C1 van bijlage I van het RVV 1990 en fysiek door het plaatsen van hekken. Ook worden er parkeerverboden ingesteld door het plaatsen van borden E02 van bijlage I van het RVV 1990. Verder worden er tijdelijk autoparkeerplaatsen opgeheven voor fietsparkeervakken, worden er taxistandplaatsen ingericht en rijden de bussen een andere dienstregeling.

M aatregelen TT-Kermis:

Vanaf de maandag voor de TT-week wordt de kermis opgebouwd op het Veemarktplein en vanaf de woensdag op de Rolderstraat. De kermis vindt zelf plaats van zaterdag tot en met het volgende weekend op zondag. Vanaf dan zijn er nog tot en met woensdagavond opruimwerkzaamheden.

Uit het oogpunt van:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

worden de volgende verkeersmaatregelen genomen. Deze zijn ook aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

Geslotenverklaring TT-kermis

Een geslotenverklaring door plaatsing van hekken en het bord C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage 1 van het RVV 1990 gedurende de aangegeven periode op de volgende locaties:

Maandag 18.00 uur t/m donderdag 07.00 uur (Kermis, opbouw, tijdens en afbouw (3 weken):

 • Paul Krugerstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

 • Paul Krugerstraat ter hoogte van de Rolderstraat

Zaterdag 00.00 uur t/m zondag 24.00 uur (twee weken tijdens de TT-Kermis):

 • Rolderstraat ter hoogte van de Jan Fabriciusstraat

 • Rolderstraat ter hoogte van het Abel Tasmanplein

 • Paul Krugerstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

Parkeerverboden TT-kermis

Een parkeerverbodszone wordt ingesteld voor een deel van de Paul Krugerstraat en het Veemarktplein door plaatsing van het bord E1zb (zonebord) van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord RVV OB303 (wegsleepregeling) en het onderbord maandag (datum) t/m donderdag (datum) 18.00 uur – 07.00 uur voor de Paul Krugerstraat en Veemarktplein. Geldt voor de aangegeven straten, incl. parkeerhavens en –stroken” op de volgende locaties:

 • Veemarktplein

 • Paul Krugerstraat

Maatregelen TT-Festival:

Het TT-festival vindt plaats van de donderdag t/m zaterdag in de TT-week. Ook voor de opbouw en afbouw van het evenement worden wegen afgesloten. Uit het oogpunt van:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Worden de volgende verkeersmaatregelen genomen zoals ook is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

Geslotenverklaring TT-Festival

Een geslotenverklaring door plaatsing van hekken en het bord C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage 1 van het RVV 1990 gedurende de aangegeven periode op de volgende locaties:

Woensdag 07.00 uur tot maandag 23.00 uur

 • Jan Fabriciusstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

 • Jan Fabriciusstraat ter hoogte van de Rolderstraat

Donderdag van 18.00 uur tot zondag 6.00 uur

 • Weiersstraat ter hoogte van de Minervalaan

 • Minervaplein ter hoogte van de Minervalaan

 • Ceresstraat ter hoogte van de Minervalaan

 • Oude Molenstraat ter hoogte van de Korenmolen

 • Groningerstraat ter hoogte van de Zaagmolen

 • Jan Fabriciusstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

 • Julianastraat ter hoogte van de Rolderstraat

 • Hendrik de Ruiterstraat ter hoogte van de Overcingellaan

 • Hendrik de Ruiterstraat ter hoogte van de Stationsstraat

 • Prins Hendrikstraat ter hoogte van de Stationsstraat

 • Stationsstraat ter hoogte van de Stationsstraat

 • Zuidhaege ter hoogte van de Zuidersingel

 • Oosterhoutstraat ter hoogte van de Zuidersingel

 • Prinses Beatrixstraat ter hoogte van de Zuidersingel

 • Beilerstraat ter hoogte van de Wilhelminastraat

 • Dr. Nassaulaan ter hoogte van het Vd Feltzpark

 • Emmastraat ter hoogte van de Hoofdlaan

 • Vaart Z.Z. ter hoogte van de Witterstraat

 • Vaart N.Z. ter hoogte van Het Kanaal

 • Het Kanaal ter hoogte van de Alteveerstraat

Parkeerverboden

Een parkeerverbodszone wordt ingesteld voor verschillende wegen in de binnenstad door plaatsing van het bord E1zb (zonebord) van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord RVV OB303 (wegsleepregeling) en het onderbord woensdag (datum) t/m maandag (datum) 07.00 uur – 07.00 uur. Dit geldt voor de aangegeven straat, inclusief parkeerhavens en -stroken op de volgende locaties;

 • Collardslaan ter hoogte van het Kerkplein

 • Collardslaan ter hoogte van de Vaart ZZ

Door plaatsing van het bord E1zb (zonebord) van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord RVV OB303 (wegsleepregeling) en het onderbord donderdag (datum) t/m zondag (datum) 15.30 uur – 06.00 uur wordt er een parkeerverbodszone ingesteld. Dit geldt voor de aangegeven straten in het centrum, incl. parkeerhavens en –stroken” op de volgende locaties:

 • Weiersstraat ter hoogte van Alteveerstraat

 • Vaart NZ ter hoogte van huisnummer 26

 • Vaart ZZ ter hoogte van huisnummer 27

 • Dr. Nassaulaan ter hoogte van huisnummer 3

 • Beilerstraat ter hoogte van de Zuidersingel

 • Zuidhaege ter hoogte van de Zuidersingel

 • Stationsstraat ter hoogte van de Oostersingel

 • Oranjestraat ter hoogte van de Javastraat

 • Rolderstraat ter hoogte van het Abel Tasmanplein

 • Jan Fabriciusstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

 • Groningerstraat ter hoogte van de Rolderstraat

Regelgeving

Voor een aantal verkeersmaatregelen moet op basis van artikel 15 en artikel 18 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een verkeersbesluit worden genomen.

Voor deze maatregelen moeten in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer, verkeerstekens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst en verwijderd.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van politie aangestelde vertegenwoordiger van het district Drenthe en dat deze instemt met de te nemen verkeersmaatregelen.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

b e s l u i t e n :

Overeenkomstig op de bij dit besluit behorende situatieschets:

•Een geslotenverklaring door plaatsing van hekken en het bord C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage 1 van het RVV 1990 gedurende de aangegeven periode op de volgende locaties:

Maandag 18.00 uur t/m donderdag 07.00 uur (Kermis, opbouw, tijdens en afbouw (3 weken):

 • Paul Krugerstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

 • Paul Krugerstraat ter hoogte van de Rolderstraat

Zaterdag 00.00 uur t/m zondag 24.00 uur (twee weken tijdens de TT-Kermis):

 • Rolderstraat ter hoogte van de Jan Fabriciusstraat

 • Rolderstraat ter hoogte van het Abel Tasmanplein

 • Paul Krugerstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

Woensdag 07.00 uur tot maandag 23.00 uur (TT-festival)

 • Jan Fabriciusstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

 • Jan Fabriciusstraat ter hoogte van de Rolderstraat

Donderdag van 18.00 uur tot zondag 6.00 uur (TT-Festival)

 • Weiersstraat ter hoogte van de Minervalaan

 • Minervaplein ter hoogte van de Minervalaan

 • Ceresstraat ter hoogte van de Minervalaan

 • Oude Molenstraat ter hoogte van de Korenmolen

 • Groningerstraat ter hoogte van de Zaagmolen

 • Jan Fabriciusstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

 • Julianastraat ter hoogte van de Rolderstraat

 • Hendrik de Ruiterstraat te hoogte van de Overcingellaan

 • Hendrik de Ruiterstraat ter hoogte van de Stationsstraat

 • Prins Hendrikstraat ter hoogte van de Stationsstraat

 • Stationsstraat ter hoogte van de Stationsstraat

 • Zuidhaege ter hoogte van de Zuidersingel

 • Oosterhoutstraat ter hoogte van de Zuidersingel

 • Prinses Beatrixstraat ter hoogte van de Zuidersingel

 • Beilerstraat ter hoogte van de Wilhelminastraat

 • Dr. Nassaulaan ter hoogte van het Vd Feltzpark

 • Emmastraat ter hoogte van de Hoofdlaan

 • Vaart Z.Z., ter hoogte van de Witterstraat

 • Vaart N.Z. ter hoogte van Het Kanaal

 • Het Kanaal ter hoogte van de Alteveerstraat

 • Parkeerverboden

 

Een parkeerverbodszone wordt ingesteld voor een deel van de Paul Krugerstraat en het Veemarktplein door plaatsing van het bord E1zb (zonebord) van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord RVV OB303 (wegsleepregeling) en het onderbord maandag (datum) t/m donderdag (datum) 18.00 uur – 07.00 uur voor de Paul Krugerstraat en het Veemarktplein. Geldt voor de aangegeven straten, incl. parkeerhavens en –stroken op de volgende locaties:

 • Veemarktplein

 • Paul Krugerstraat

 

Een parkeerverbodszone wordt ingesteld voor verschillende wegen in de binnenstad door plaatsing van het bord E1zb (zonebord) van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord RVV OB303 (wegsleepregeling) en het onderbord woensdag (datum) t/m maandag (datum)

 • 07.

  00 uur – 07.00 uur. Dit geldt voor de aangegeven straat, inclusief parkeerhavens en -stroken op de volgende locaties;

  • Collardslaan ter hoogte van het Kerkplein

  • Collardslaan ter hoogte van de Vaart ZZ

 

Door plaatsing van het bord E1zb (zonebord) van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord RVV OB303 (wegsleepregeling) en het onderbord donderdag (datum) t/m zondag (datum) 15.30 uur – 06.00 uur wordt er een parkeerverbodszone ingesteld. Dit geldt voor de aangegeven straten in het centrum, incl. parkeerhavens en –stroken” op de volgende locaties:

 • Weiersstraat ter hoogte van de Alteveerstraat

 • Vaart NZ ter hoogte van huisnummer 26

 • Vaart ZZ ter hoogte van huisnummer 27

 • Dr. Nassaulaan ter hoogte van huisnummer 3

 • Beilerstraat ter hoogte van de Zuidersingel

 • Zuidhaege ter hoogte van de Zuidersingel

 • Stationsstraat ter hoogte van de Oostersingel

 • Oranjestraat ter hoogte van de Javastraat

 • Rolderstraat ter hoogte van het Abel Tasmanplein

 • Jan Fabriciusstraat ter hoogte van de Kloekhorststraat

 • Groningerstraat ter hoogte van de Rolderstraat

 

ASSEN, 6 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Assen,

namens hen,

H. Post

Concernmanager

Dit besluit treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen.