Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 32386VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Hoogeveen

Nr.2019/08

Diverse verkeersmaatregelen Akkerweg Nieuwlande

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

Overwegende:

 • -

  dat langs de Akkerweg een nieuwe straat is aangelegd, De Spil, die toegang geeft tot de twee basisscholen en een nieuwe woonbuurt in Nieuwlande;

 • -

  dat deze aansluiting binnen de 30 km-zone is gelegen en bestuurders van rechts derhalve voorrang hebben;

 • -

  dat bestuurders vanuit De Spil vaak geen voorrang krijgen;

 • -

  dat de snelheid van het autoverkeer op de Akkerweg gemiddeld te hoog is;

 • -

  dat daarom in overleg met Plaatselijk Belang en de diverse belanghebbenden afgesproken is om op de Akkerweg vlak voor De Spil een fysieke maatregel aan te leggen en hier ook de 30 km-zone te laten beginnen;

 • -

  dat op het kruispunt ook De Spil en het nieuwe fietspad uitkomen en dat dit leidt tot een onoverzichtelijke en onveilige situatie;

 • -

  dat afgesproken is om De Spil en het fietspad ondergeschikt te maken aan de andere twee genoemde wegen;

 • -

  dat de genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Hoogeveen;

 • -

  dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe, namens deze de heer H. Fieten.

Besluiten:

 • 1.

  Tot het aanleggen van een versmalling in de Akkerweg en het instellen daarop van een voorrangsregeling waarbij verkeer dat het dorp uitrijdt voorrang heeft op het verkeer dat het dorp in wil rijden;

 • 2.

  Tot het verplaatsen van de ingang 30 km-zone op de Akkerweg van de komgrens naar de versmalling vlak voor De Spil.

 • 3.

  Tot het instellen van voorrang op de aansluiting Johannes Poststraat – Brugstraat – De Spil waarbij De Spil en het fietspad voorrang moeten verlenen aan het overige verkeer. 

 • 4.

  De maatregel bestaat uit het aanbrengen van resp. de borden F5 en F6, A0130zb en A0230ze, B6, conform bijlage 1 van het RVV 1990.

  Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

     

  Hoogeveen, 22 mei 2019

     

  Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

       

  Arthur Wijngaarden

  Afdelingshoofd Economie en Leefomgeving

   

  Ter visie legging

  Dit verkeersbesluit wordt op 12 juni 2019 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

   

  Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528.

    

  Bijlage(n):

 • 1.

  Situatietekening Akkerweg Nieuwlande

 • 2.

  Situatietekening Akkerweg – De Spil Nieuwlande  

  Niet eens met het besluit Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

   

  In het bezwaarschrift vermeldt u: 

 • 1.

  uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

 • 2.

  de datum van uw bezwaarschrift;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

 • 5.

  waarom u het niet met het besluit eens bent;

 • 6.

  uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.