Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 32374Ruimtelijke plannenKennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Kollum Dorp –Westenstein Eiland

Logo Noardeast-Fryslân

 

 

Tot en met woensdag 24 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Kollum-Dorp –Westenstein Eiland (NL.IMRO.1970.BPKoWestenstein-ON01), het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 55 woningen in de 2e fase van de wijk Westenstein te Kollum. Tevens wordt de watergang aan de westkant van het plangebied verbreed en komt de obstakelvrije zone behorende bij de hoofdwatergang in het plangebied te vervallen als gevolg van het verleggen van de hoofdwatergang.

De globale begrenzing van het plangebied is aan de west- en noordkant het buitengebied, aan de oostkant de percelen van De Dellen 9 tot en met De Anjen 14 en aan de zuidkant De Anjen, te Kollum.

 

Beeldkwaliteitsplan

Voor de vrije kavels in het plangebied van Westenstein-Eiland is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan biedt een toetsingskader voor bouwaanvragen. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota.

 

M.e.r .-beoordelingsbesluit

Overeenkomstig de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet het college bepalen of voor de beoogde ontwikkeling een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldnotitie heeft het college op 28 mei 2019 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

 

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het m.e.r -beoordelingsbesluit inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit tot het einde van de zienswijzetermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuizen in Kollum (Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum) en Dokkum (Koningstraat 13, 9101 LP te Dokkum). Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inloop

Op dinsdag 2 juli 2019 wordt er van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis te Kollum een inloop georganiseerd. U kunt de plannen dan inzien en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 24 juli 2019 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290 AA te Kollum . Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan.

 

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888