Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2019, 32343VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Oerol Westerkeijn 2019

Logo Terschelling

Datum: 29 mei 2019 Nummer: 35696-6

 

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling;

 

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 1995, waarbij de gemeenteraad de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het nemen van verkeersbesluiten, heeft gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

Gehoord de politie over de verkeerssituatie bij de ingang van het festivalterrein Westerkeyn te Landerum;

 

Overwegende dat hiervoor noodzakelijk is voor onderstaande weg een stopverbod voor auto’s wordt ingesteld;

 

Besluit:

 

Van 14 tot en met 23 juni 2019 stopverbod in te stellen aan beide zijden van de Tijs Smitweg voor de ingang van het Oerol festivalterrein Westerkeyn door het plaatsen van het bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking aan u bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.