Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2019, 32293VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Oerol 2019

Logo Terschelling

Datum: 29 mei 2019 Nummer: 35696-4

 

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling;

 

Gelezen de aanvraag van Stichting Terschellings Oerol,

Voor het houden van het Oerol Festival van 14 t/m 23 juni 2019.

 

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 1995, waarbij de gemeenteraad de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het nemen van verkeersbesluiten, heeft gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

Overwegende dat, gezien de te verwachten activiteiten en drukte aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn;

 

Besluit de volgende tijdelijke verkeersmaatregel te nemen:

  • - Gedurende de periode van het Oerolfestival, van 14 t/m 23 juni 2019 geldt een parkeerverbod op de Tijs Smitweg;

  •  

  • - In verband met de braderie in Hoorn wordt op 19 juni 2019 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

  • van 09.00 uur tot 18.00 uur het Abt Folkertspad;

  •  

  • - In verband met de braderie in Midsland wordt op 20 juni 2019 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

  • van 09.00 uur tot 18.00 uur een deel van de Westerburen;

  •  

  • - In verband met de voorstelling van Naomi bij Victoria wordt het fietspad langs de dijk ter hoogte van Stay Okay tot de Nieuwe Dijk van donderdag 13 tot en met zaterdag 22 juni 2019 (met uitzondering van 17 juni 2019) afgesloten tussen 22:00 en 24:00 uur voor alle verkeer;

- In verband met de voorstelling van Naomi bij Victoria wordt het fietspad langs de dijk ter hoogte van Stay Okay tot de Nieuwe Dijk van donderdag 13 tot en met zaterdag 22 juni 2019 (met uitzondering van 17 juni 2019) afgesloten tussen 22:00 en 24:00 uur voor alle verkeer;

 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking aan u bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

 

 

 

 

H. Otter-Wouda,

Teamleider Publiek