Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2019, 32289Overig

Athenaprijs, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Oproep voor nominaties

Exacte en Natuurwetenschappen

2019

Inhoud

1

Inleiding

1

1.1

Achtergrond

1

1.2

De prijs

1

1.3

Geldigheidsduur oproep voor nominaties 1

 

2

Doel

1

3

Richtlijnen voor nominaties

1

3.1

Wie kan nomineren

2

3.2

Wie kan genomineerd worden

2

3.3

Wanneer kan genomineerd worden

2

3.4

Het opstellen van de nominatie

2

3.5

Specifieke voorwaarden

2

4

Procedure

3

4.1

Procedure

3

4.2

Criteria

3

5

Contactinformatie

3

5.1

Contact

3

Hoofdstuk 1: Inleiding / Athenapris

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

In Nederland is het percentage vrouwen werkzaam in de chemische wetenschappen kleiner naarmate de positie hoger is. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de UD-, UHD- en hoogleraarrangen. Om het aandeel vrouwelijke wetenschappers in de chemie te vergroten is het belangrijk vrouwelijke rolmodellen met een onafhankelijke onderzoekslijn in Nederland voor het voetlicht te brengen.

1.2 De prijs

De Athenaprijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een geldbedrag van € 25.000, te besteden aan onderzoeksgerelateerde activiteiten;

 • Een beeldje;

 • Een persoonlijk mediapakket.

Per jaar reikt NWO één prijs uit. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens CHAINS, de chemieconferentie georganiseerd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. CHAINS 2019 vindt plaats op 10 en 11 december 2019 in het NH te Veldhoven. Voor meer informatie over de CHAINS conferentie, zie www.nwochains.nl.

1.3 Geldigheidsduur oproep voor nominaties

De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Hoofdstuk 2: Doel / Athenapris

2 Doel

De Athenaprijs is gericht op het voor het voetlicht brengen van excellente vrouwelijke wetenschappers in de chemie.

In het stimuleren van de wetenschappelijke carrière van vrouwelijke onderzoekers is een belangrijke rol weggelegd voor vrouwelijke wetenschappers die als rolmodel dienen voor beginnende vrouwelijke onderzoekers. Om deze rolmodellen in de chemie beter voor het voetlicht te brengen reikt NWO jaarlijks de Athenaprijs uit. Met deze prijs wil NWO de aandacht vestigen op excellente vrouwelijke chemici, die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten en een inspiratiebron zijn voor anderen. Het is belangrijk dat ze bijdragen aan bijvoorbeeld onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten. De laureaat is een voorbeeld voor andere vrouwen die een carrière in de wetenschap ambiëren.

Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor nominaties / Athenapris

3 Richtlijnen voor nominaties

3.1 Wie kan nomineren

Onderzoekers werkzaam in chemisch onderzoek, zowel aan Nederlandse kennis- of onderzoeksinstellingen (zoals beschreven onder 3.2) als in de industrie, zijn in de gelegenheid om één of meerdere vrouwelijke wetenschappers te nomineren voor de Athenaprijs.

3.2 Wie kan genomineerd worden

Voor de Athenaprijs komen in aanmerking:

 • vrouwelijke onderzoekers werkzaam in chemisch onderzoek;

 • die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende kennisinstelling (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben);

 • die op 31 december 2019 maximaal 10 jaar geleden zijn gepromoveerd;

 • én een aantoonbaar onafhankelijke onderzoekslijn hebben binnen hun onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut in Nederland.

De genoemde maximumtermijn kan worden verlengd in verband met zwangerschap of ouderschap. De in totaal toe te kennen verlenging aan een kandidaat bedraagt maximaal 5 jaar. Vrouwelijke onderzoekers die kinderen hebben gekregen of een ouderrol vervullen voor een kind dat deel uit maakt van de eigen huishouding, krijgen respectievelijk 18 maanden en 6 maanden extensie per kind.

3.3 Wanneer kan genomineerd worden

De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T, via het e-mailadres womeninchemistry@nwo.nl. Nominaties die na de deadline worden ingediend, worden niet meegenomen in de procedure.

3.4 Het opstellen van de nominatie

Een nominatie dient in het Engels te worden geschreven en bestaat uit de volgende documenten:

 • Een motiveringsbrief ondertekend door degene die nomineert. Hierin wordt belicht waarom de kandidaat een rolmodel voor vrouwelijke onderzoekers is;

 • Een CV van de kandidaat van maximaal 3 pagina’s A4;

 • Een persoonlijke top-5 van de kandidaat van haar publicaties, waarbij de kandidaat motiveert waarom juist deze publicaties een goed beeld van haar carrière geven;

 • Een persoonlijke top-3 van de bijdragen van de kandidaat op het gebied van onderwijs, mentoring, bestuur, industrie, voorlichting, internationale samenwerking en/of andere maatschappelijke relevante activiteiten, inclusief een toelichting van de kandidaat waarom deze activiteiten een goed beeld van haar carrière geven.

Alle documentatie van de nominaties wordt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat de documentatie uitsluitend wordt verspreid onder de personen die een rol hebben in het beoordelings- en besluitvormingsproces. Het gaat om ongeveer 15 personen (jury, ENW-bestuur, bureaumedewerkers NWO). Al deze personen hebben een zwijgplicht tegenover derden. De genomineerden zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet beschikbaar stellen van informatie die (concurrentie)gevoelig kan zijn.

3.5 Specifieke voorwaarden

In Nederland vindt veel interessant en hoogstaand moleculair onderzoek plaats dat organisatorisch niet onder “chemie”, “chemische wetenschappen” of een soortgelijk label valt. NWO is zich hiervan bewust en hanteert een brede definitie van chemie. Het onderzoek waar de kandidaat zich mee bezig houdt moet echter een chemische component hebben.

Hoofdstuk 4: Procedure / Athenapris

4 Procedure

4.1 Procedure

De eerste stap in de procedure is een toets of de nominatie in behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze oproep voor nominaties toegepast.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.

De op de deadline ontvangen ontvankelijke nominaties worden beoordeeld door een jury. Op basis van de ontvangen nominaties stelt de jury een prioriteringsvolgorde op en selecteert aan de hand daarvan één wetenschapper die in aanmerking komt voor de Athenaprijs. De jury draagt vervolgens de geselecteerde kandidaat voor bij het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen. Het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen neemt op basis van de voordracht van de jury het besluit om de prijs toe te kennen.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens CHAINS 2019, dat wordt gehouden op 10 en 11 december 2019 in Veldhoven.

4.2 Criteria

De genomineerden worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

 • wetenschappelijk excellentie, zoals blijkt uit het wetenschappelijk track record van de genomineerde, en

 • bijdragen op het gebied van onderwijs, mentoring, bestuur, industrie, voorlichting, internationale samenwerking en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten.

De genomineerde heeft een aantoonbaar onafhankelijke onderzoekslijn binnen haar onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut in Nederland en is een inspiratiebron voor anderen.

Hoofdstuk 5: Contactinformatie / Athenapris

5 Contactinformatie

5.1 Contact

Voor inhoudelijke vragen over de Athenaprijs en deze oproep voor nominaties neemt u contact op met: Mevr. dr. N. (Nadine) Mascini, tel. +31 (0)70 349 47 12, e-mail womeninchemistry@nwo.nl.