Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2019, 32288Overig

Call for Proposals, NWO-domein ENW Wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

2019

Den Haag & Utrecht, herziene versie mei 2019

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Inhoud

1

Inleiding

1

1.1

Achtergrond

1

1.2

Beschikbaar budget

1

1.3

Geldigheid Call for Proposals

1

2

Doel

2

3

Richtlijnen voor aanvragers

2

3.1

Wie kan aanvragen

2

3.2

Wat kunt u aanvragen

2

3.3

Wanneer kunt u een aanvraag indienen

4

3.4

Het opstellen van de aanvraag

4

3.5

Subsidievoorwaarden

4

3.6

Het indienen van een aanvraag

4

4

Beoordelingsprocedure 6

4

4.1

Procedure

4

4.2

Criteria

5

5

Contact en overige informatie

6

5.1

Contact

6

5.2

Overige informatie

6

6

ENW-onderzoeksgebieden

6

 

Bijlage(n)

7

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

NWO heeft als wettelijke taak onder meer het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. In haar strategienota 2019-2022 spreekt NWO haar ambitie uit om samenwerking te bevorderen. Het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) financiert daarom de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen op landelijk en internationaal niveau op zijn onderzoeksterrein.

Deze Call for Proposals voor Wetenschappelijke Bijeenkomsten en Ontmoetingen (WBO) geeft u informatie over de indiening van een aanvraag voor de financiële ondersteuning van wetenschappelijke bijeenkomsten of ontmoetingen met een vraagstelling in het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde (zie ook hoofdstuk 6). Een aanvraag kan monodisciplinair, multidisciplinair of interdisciplinair van aard zijn.

1.2 Beschikbaar budget

Voor dit programma stelt het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen een maximumbudget van € 600.000 per kalenderjaar beschikbaar. Dit is een herziene versie van de oorspronkelijke Call for Proposals van november 2018. Derhalve is er bij het moment van publiceren van deze herziene versie minder dan € 600.000 beschikbaar. Voor meer informatie over het actuele beschikbare budget voor 2019, neemt u contact op met het NWO-bureau (zie paragraaf 5.1.1 voor contactgegevens).

Het bestuur van NWO-domein ENW heeft geen verdeling van de middelen over (sub)disciplines, noch over het aantal toe te kennen subsidies vastgelegd.

Beoordeling en honorering geschiedt conform de beoordelingsprocedure, weergegeven in paragraaf 4.1. Alleen aanvragen die voldoen aan de criteria komen voor honorering in aanmerking.

1.3 Geldigheid Call for Proposals

Deze Call for Proposals is geldig vanaf 15 mei 2019. U kunt doorlopend aanvragen indienen met inachtneming van het in paragraaf 3.1 bepaalde.

Eind 2019 evalueert NWO-domein ENW het financieringsinstrument voor wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen. Indien nodig zal tussentijds een geactualiseerde versie van deze Call for Proposals verschijnen.

2 Doel

ENW geeft in haar strategisch manifest 2019-2022 ‘Ongebaande paden’ aan dat zij een taak voor zichzelf ziet in het stimuleren van de vorming van zowel kleine als grote onderzoeksteams en van nationale en internationale consortia. Doel van het voorliggende programma is het via wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen bevorderen van academische netwerken en samenwerking in (inter-)nationaal verband op het gebied van de exacte en natuurwetenschappen. Het programma stimuleert uitwisseling van onderzoek en ideeën, en vorming van onderzoeksgemeenschappen. Het veld kan via dit laagdrempelige instrument vragen om ondersteuning bij de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten en verkenningen voor de vorming van nieuwe teams en consortia.

Het doel van een wetenschappelijke bijeenkomst is om een deel van de onderzoekgemeenschap met een gezamenlijke wetenschappelijke interesse kennis te laten nemen van elkaars onderzoek. Voor jonge onderzoekers biedt een wetenschappelijke bijeenkomst een belangrijke plek om voor ‘eigen publiek’ te presenteren en een (inter-)nationaal netwerk op te bouwen. Ook biedt het programma de mogelijkheid voor onderzoekers om wetenschappelijke ontmoetingen te organiseren om bijvoorbeeld het gezamenlijk indienen in Europese calls te realiseren of om een landelijk netwerk op te zetten.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers1 met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij:

 • In dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een van deonderstaande organisaties:

  • o Nederlandse universiteiten2

  • o KNAW- en NWO-instituten;

  • o Het Nederlands Kanker Instituut;

  • o Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;

  • o Onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;

  • o NCB Naturalis;

  • o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);

  • o Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen mits de onderzoeker in het project waarvoor financiering wordt gevraagd samenwerkt met een universiteit. Dat moet blijken uit een personele of materiële bijdrage aan de wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting vanuit die universiteit:

 • o Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

 • o UNESCO-IHE Institute for Water Education.

Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

3.2 Wat kunt u aanvragen

De aangevraagde bijdrage voor een wetenschappelijke bijeenkomst mag niet hoger zijn dan € 10.000,-. De aangevraagde bijdrage voor een wetenschappelijke ontmoeting mag niet hoger zijn dan € 2.000,-. Het aangevraagde bedrag moet gespecificeerd zijn in de aanvraag (zie het aanvraagformulier).

In het geval dat een bijeenkomst of ontmoeting waarvoor financiering wordt aangevraagd inhoudelijk deels op het gebied van de Exacte en Natuurwetenschappen valt, behoudt ENW zich het recht voor om slechts een deel van het aangevraagde bedrag toe te kennen. Of een bijeenkomst of ontmoeting al dan niet deels binnen het gebied van de Exacte en Natuurwetenschappen valt, en hoe groot het ‘ENW’ deel dan is, wordt bepaald aan de hand van:

 • de opgegeven onderzoeksvelden (zie ook hoofdstuk 6) of de organisaties die de bijeenkomst of ontmoeting organiseren. Op basis van de opgegeven onderzoeksvelden c.q. de betrokken organisaties wordt een verdeling gemaakt naar rato.

 • het profiel van de te verwachten deelnemers.

Bijvoorbeeld: een onderzoeker uit de levenswetenschappen wil een bijeenkomst organiseren om fundamenteel onderzoek naar een bepaalde ziekte te verbinden met de klinische praktijk. Deze onderzoeker nodigt daartoe niet alleen wetenschappers uit, maar ook artsen, patiënten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. Terwijl het fundamentele onderzoek wel binnen ENW valt, is de klinische praktijk meer onderdeel van ZonMW. Van de verwachte deelnemers is 30% arts, patiënt of vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging. Indien deze bijeenkomst voor honorering in aanmerking komt, wordt dus 70% van het aangevraagde bedrag gehonoreerd.

Wetenschappelijke bijeenkomst

Met een wetenschappelijke bijeenkomst bedoelt ENW (inter-)nationale symposia en congressen georganiseerd door en voor expertisevelden binnen de exacte en natuurwetenschappen (zie hoofdstuk 6). De organisator van een bijeenkomst vraagt de financiering aan.

De maximale vergoeding per deelnemer (die voor vergoeding in aanmerking komt, zie 4.2) is € 50,– met een maximum van € 10.000,- per bijeenkomst. De organisatie van de wetenschappelijke bijeenkomst matcht dit bedrag met minimaal € 25,– per deelnemer.

Bijeenkomsten die NWO al via andere kanalen financiert, inclusief bijeenkomsten georganiseerd bij het Lorentz Center, financiert ENW niet (nogmaals) vanuit deze Call for Proposals voor Wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen. Dit geldt ook voor bijeenkomsten die vallen binnen de NWA of de topsectoren.

U kunt binnen dit instrument geen financieringsaanvragen indienen voor onder andere:

 • bijeenkomsten die niet in Nederland plaatsvinden,

 • besloten bijeenkomsten,

 • olympiades,

 • cursussen,

 • (na)scholingsactiviteiten en/of masterclasses voor promovendi of postdocs, of zogeheten ‘workshops’ met een dergelijke insteek,

 • summerschools en vergelijkbare activiteiten,

 • afscheidssymposia, oraties, promoties en vergelijkbare bijeenkomsten ter ere van wetenschappers, of andere feestelijke bijeenkomsten,

 • activiteiten van studieverenigingen en studentenverenigingen.

De financiering is uitsluitend faciliterend bedoeld. ENW levert een bijdrage in de kosten van:

 • huur van faciliteiten (zaal, computer, beamer),

 • verblijfskosten van deelnemers (koffie, thee, lunch, overnachting),

 • reis- en verblijfskosten van gastsprekers.

Niet voor financiering in dit instrument in aanmerking komen kosten zoals voor diners en borrels, symposiumbundels (book of abstracts), cadeaus, inhuur congresbureau en prijzen.

Wetenschappelijke ontmoeting

Wetenschappelijke ontmoetingen zijn bedoeld om consortium- en teamvorming te ondersteunen. De organisator van een wetenschappelijke ontmoeting vraagt de financiering aan, zoals voor het schrijven van een Europese aanvraag of het starten/opbouwen van een nationaal netwerk. Een wetenschappelijke ontmoeting kan zonodig een aantal opvolgende momenten omvatten (bijvoorbeeld meerdere meetings voor het schrijven van een aanvraag). De maximale vergoeding per deelnemer per wetenschappelijke ontmoeting is € 50,–, tot een maximum van € 2.000,- per ontmoeting. Een ontmoeting kent geen jaarlijks terugkerend patroon en het is per ontmoeting slechts één keer mogelijk een aanvraag te doen.

De financiering is uitsluitend faciliterend bedoeld. ENW levert een bijdrage in de kosten van:

 • huur van faciliteiten (vergaderlocatie, computer, beamer),

 • verblijfskosten van deelnemers (koffie, thee, lunch, overnachting).

Bijeenkomsten die NWO al via andere kanalen financiert, inclusief bijeenkomsten georganiseerd bij het Lorentz Center, financiert ENW niet (nogmaals) vanuit deze Call for Proposals voor Wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen. Dit geldt ook voor bijeenkomsten die vallen binnen de NWA of de topsectoren.

3.3 Wanneer kunt u een aanvraag indienen

U kunt vanaf 15 mei 2019 doorlopend aanvragen indienen. Er zijn geen deadlines. Een aanvraag moet minimaal drie maanden voordat de wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting plaatsvindt bij ENW zijn ingediend. ENW behandelt aanvragen die voldoen aan de formele eisen op volgorde van binnenkomst. Wanneer het subsidieplafond binnen het kalenderjaar is bereikt, sluit het financieringsinstrument. Op 1 oktober van het betreffende kalenderjaar zal het financieringsinstrument weer open gaan, zodat u aanvragen voor wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen die plaats vinden vanaf 1 januari van het daarop volgende jaar kunt indienen.

3.4 Het opstellen van de aanvrag

 • Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de website van NWO: www.nwo.nl/wbo.

 • Vul het aanvraagformulier in.

 • Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAA.

3.5 Subsidievoorwaarden

Dit financieringsinstrument is voor (inter-)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen op het gebied van de Exacte en Natuurwetenschappen. Nationale wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen worden in Nederland gehouden en zijn in principe bedoeld voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. De organisator maakt de nationale bijeenkomst enkel nationaal bekend, en richt de werving van deelnemers op Nederland en niet op internationale deelnemers.

Internationale wetenschappelijke bijeenkomsten die voor financiering vanuit dit instrument in aanmerking komen worden in Nederland gehouden en staan open voor deelnemers van alle universiteiten en onderzoeksinstellingen zowel binnen als buiten Nederland.

Verstrekking van de subsidie kan slechts plaatsvinden binnen de vastgestelde financiële limiet voor wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen, zoals vermeld onder 3.2.

Het meefinancieren van de bijeenkomst door derde partijen, geeft een zekere mate van urgentie van de bijeenkomst aan. ENW moedigt sponsoring van derde partijen buiten NWO aan.

De aanvrager stuurt voor aanvang van de bijeenkomst het voorlopig programma naar ENW. Na subsidieverlening maakt de aanvrager de steun van NWO ook extern duidelijk, met name aan de deelnemers van de wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting. Dat kan bijvoorbeeld via plaatsing van het NWO-logo (te vinden op www.nwo.nl/logo)op de betreffende website, op de welkomst dia in de zaal of in het abstract boek of andere gedrukte uitingen van de bijeenkomst.

ENW onderhoudt graag nauwe contacten met haar achterban. In nader overleg en wanneer wenselijk, werkt de aanvrager mee aan andere verzoeken van ENW, bijvoorbeeld een presentatie vanuit NWO tijdens de wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting. Daarnaast kunnen NWO-medewerkers desgewenst de wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting kosteloos bijwonen.

3.6 Het indienen van een aanvraag

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. NWO neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die via ISAAC zijn ingediend.

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC- account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal twee dagen voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2.

4 Beoordelingsprocedure

4.1 Procedure

U kunt doorlopend indienen. Uw aanvraag is minimaal drie maanden voordat een bijeenkomst of ontmoeting plaatsvindt ingediend bij NWO. NWO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en hanteert een beoordelingsprocedure van maximaal zes weken, ingaand vanaf het moment van indiening.

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of ENW de aanvraag in behandeling kan nemen. Hiervoor zijn de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze Call for Proposals van toepassing. ENW toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Aanvragen die hieraan niet voldoen neemt ENW niet in behandeling.

Voor de beoordeling van een aanvraag voor een wetenschappelijke bijeenkomst of ontmoeting vraagt ENW geen extern advies. Het bureau van ENW beoordeelt de aanvraag met bijbehorende stukken en de directeur van ENW neemt, gemandateerd door het bestuur van NWO-domein ENW, een besluit.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken NWO-medewerkers is de Gedragscode belangenverstrengeling NWO en diens opvolger van toepassing.

In geval van toekenning worden de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking gevolgd. In de subsidieverlening wordt een maximumbedrag toegekend op basis van de kostenraming in de aanvraag. In de subsidieverlening wordt de datum vermeld waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht en de datum waarop de subsidie uiterlijk ambtshalve wordt vastgesteld. Aan de subsidie worden de verplichtingen verbonden om:

 • a. onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; en

 • b. desgevraagd, op door de subsidieverstrekker van tevoren – in de beschikking – aangegeven wijze, aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Op basis van de aangeleverde informatie door de aanvrager kan NWO achteraf besluiten om het subsidie lager vast te stellen dan het toegekende maximumbedra.

4.2 Criteria

De bijeenkomsten en ontmoetingen die NWO steunt binnen dit programma moeten voldoen aan de volgende uitgangspunte:

Nationale wetenschappelijke bijeenkomst

 • De wetenschappelijke bijeenkomst draagt het karakter van een nationale wetenschappelijke bijeenkomst3 op het terrein van de exacte en natuurwetenschappen.

 • De bijeenkomst is landelijk opengesteld (voor vakgenoten), en de externe deelname (vanuit andere Nederlandse universiteiten/instituten) bedraagt minimaal een derde van het deelnemersaantal.

 • De bijeenkomst vindt in Nederland plaats. Bijeenkomsten in de andere landen binnen het Koninkrijk en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius komen niet voor financiering vanuit dit instrument in aanmerking.

 • Het programma biedt financiële ondersteuning voor de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten van een of meerdere dagen.

 • De financiering is bedoeld voor wetenschappelijk medewerkers en eventuele consortiumpartners uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven of publieke organisaties, niet voor studenten, ondersteunend personeel, etc.

 • De financiering is de verantwoordelijkheid van de organisatoren. Organisatoren van wetenschappelijke bijeenkomsten zullen deels zelf voor dekking van de kosten van de bijeenkomst zorgen, bijvoorbeeld via een eigen bijdrage van de deelnemers of sponsoring. Vereist is een dekking vanuit de organisatie van minimaal € 25 per persoon.

 • Sprekers van voornamelijk Nederlandse onderzoeksinstellingen vullen de meerderheid van het programma van een wetenschappelijke bijeenkomst.

Internationale wetenschappelijke bijeenkomst

 • De bijeenkomst is opengesteld voor vakgenoten werkzaam aan onderzoekinstellingen zowel binnen als buiten Nederland, en de deelname vanuit Nederlandse universiteiten/instituten bedraagt minimaal 20% van het deelnemersaantal.

 • De bijeenkomst vindt in Nederland plaats. Bijeenkomsten in de andere landen binnen het Koninkrijk en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius komen niet voor financiering vanuit dit instrument in aanmerking.

 • Voor terugkerende internationale wetenschappelijke bijeenkomsten komen alleen de edities die in Nederland worden gehouden in aanmerking voor financiering vanuit dit instrument.

 • Het maximaal aantal deelnemers is 200 personen.

 • Het programma biedt financiële ondersteuning voor de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten van een of meerdere dagen.

 • De financiering is bedoeld voor wetenschappelijk medewerkers, niet voor studenten, ondersteunend personeel, etc.

 • De financiering is de verantwoordelijkheid van de organisatoren. Organisatoren van wetenschappelijke bijeenkomsten zullen deels zelf voor dekking van de kosten van de bijeenkomst zorgen, bijvoorbeeld via een eigen bijdrage van de deelnemers of sponsoring. Vereist is een dekking vanuit de organisatie van minimaal € 25 per persoon.

 • Minimaal 20% van het programma van een internationale wetenschappelijke bijeenkomst wordt gevuld door sprekers van Nederlandse onderzoeksinstellinge 3 Onder nationaal karakter wordt o.a. verstaan dat er een breed wetenschappelijk draagvlak is voor de bijeenkomst en dat onderzoekers werkzaam aan een Nederlandse onderzoeksinstelling (aio’s, postdocs, senior onderzoekers) tijdens een nationale bijeenkomst voldoende de kans krijgen zich te presentere.

Wetenschappelijke ontmoeting

 • Een wetenschappelijke ontmoeting bestaat uit voornamelijk deelnemers werkzaam aan Nederlandse onderzoeksinstellingen.

 • Een ontmoeting vindt plaats in Nederland. Bijeenkomsten in de andere landen binnen het Koninkrijk en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius komen niet voor financiering vanuit dit instrument in aanmerking.

 • Het maximaal aantal deelnemers is 40 personen.

 • Een wetenschappelijke ontmoeting kan uit verschillende contactmomenten bestaa.

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Wetenschappelijke bijeenkomsten en ontmoetingen en deze Call for Proposals kijkt u op onze website www.nwo.nl/wboof neemt u contact op met:

Dr. V.V. (Varsha) Kapoerchan, tel.: +31 70-349 44 42 E-mail: wbo_science@nwo.nl

Of

Dr. M. (Marinda) van Pomeren, tel.: +31 70-349 42 34 E-mail: wbo_science@nwo.l

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reacti

5.2 Overige informatie

A full English version of this Call for Proposals is available on the NWO website. The Dutch version of the Call for Proposals supersedes the English translation. No rights can be derived from the English translatio.

6 ENW-onderzoeksgebieden

Voor aanvragen binnen de reikwijdte van deze Call for Proposals geldt dat ze op het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde moeten liggen. In de aanvraag geeft u aan welke van de onderstaande onderzoeksgebieden (minimaal één) van toepassing zijn, waarbij u voor elk onderzoeksgebied een percentage aangeeft (minimaal 20%, totaal 100%). De aangegeven onderzoeksgebieden geven het ENW- bureau een overzicht van de door haar achterban ingediende aanvragen over de verschillende expertisevelden. Het is vanzelfsprekend dat er verschillende vakgebieden zijn die zich niet laten vangen in een disciplinaire indeling. In onderstaande lijst staan daarom enkele onderzoeksgebieden vermeld onder meerdere disciplines; de disciplines dienen er vooral toe de onderzoeksgebieden goed vindbaar te maken. Per aangegeven discipline staan de onderzoeksgebieden op alfabetische volgorde vermeld.

Astronomy, astrophysics

Astronomical instrumentation Cosmic rays

Experimental astronomy

Formation and evolution of stars and planets Galaxies and cosmology

Interstellar matter Planetary research

Supernovae and compact objects Theoretical astronomy

Chemistry

Analytical chemistry Biochemistry

Biomolecular chemistry Biotechnology Catalysis

Chemical biology

Chemical technology, process technology Macromolecular chemistry, polymer chemistry Molecular biology

Inorganic chemistry Organic chemistry Physical chemistry Structural biology Synthetic biology

Theoretical chemistry, kwantum chemistry

Computer Science

Artificial intelligence, expert systems bioinformatics/biostatistics, biomathematics, biomechanics Computer graphics

Computer simulation, virtual reality Computer systems, architectures, networks Information systems, databases

Software, algorithms, control systems Theoretical computer science

User interfaces, multimeda

Earth sciences

Atmosphere sciences Geochemistry, geophysics

Geodesy, physical geography

Geodynamics, sedimentation, tectonics, geomorphology Geotechnics

Hydrosphere sciences Paleontology, stratigraphy

Petrology, mineralogy, sedimentology Planetary science

Life sciences

Agronomy

Anatomy, morphology Animal behavior

Animal health, animal welfare Aquatic and marine biology Biochemistry, biogeochemistry Biogeography, taxonomy bioinformatics

Biomedical research Biophysics, clinical physics

Biostatistics, biomathematics, biomechanics Biotechnology

Cell biology, histology Developmental biology Ecology

Environmental biology Evolutionary biology Epidemiology Genetics, genomics Immunology, serology

Microbiology, virology, parasitology Molecular biology

Neurosciences Nutrition, food Physiology Plant sciences

Stem cell Biology Synthetic biology Systems biology

Theoretical biology, modeling Toxicology (biota, environment) Zoology

Mathematics

Algebra, group theory

Fourier analysis, functional analysis Functions, differential equations Geometry, topology

Logic, set theory and arithmetic Numerical analysis

Operations research Probability theory, statistis

Physics

Biophysics, clinical physics Condensed matter and optical physics Fusion physics

Mathematical physics Nanophysics/technology Phenomenological physics Processes in living systems Subatomic physics Theoretical physics


X Noot
1

In deze Call for Proposals worden met ‘onderzoekers’ zowel vrouwen als mannen aangeduid.

X Noot
2

In deze Call for Proposals wordt met ‘Nederland’ bedoeld het land Nederland, en niet het Koninkrijk der Nederlanden.

X Noot
3

Onder nationaal karakter wordt o.a. verstaan dat er een breed wetenschappelijk draagvlak is voor de bijeenkomst en dat onderzoekers werkzaam aan een Nederlandse onderzoeksinstelling (aio’s, postdocs, senior onderzoekers) tijdens een nationale bijeenkomst voldoende de kans krijgen zich te presenteren.