Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HillegomStaatscourant 2019, 32227Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘IKC Weerlaan’ Hillegom ter inzage

Logo Hillegom

Burgemeester en wethouders maken in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘IKC Weerlaan’ met identificatienummer NL.IMRO.0534.bpIKCWeerlaan-ONx1 voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Weerlaan/Vosselaan in Hillegom. Het plangebied grenst aan de noordzijde aan de brandweerkazerne. Aan de westzijde ligt sportcentrum de Vosse. Daarnaast liggen in de omgeving bestaande woonwijken.

Inhoud plan

Het voornemen is om op deze locatie een Integraal Kind Centrum te realiseren voor de fusie van twee basisscholen (De Jozefschool en De Leerwinkel). Deze ontwikkeling past echter niet in het geldende bestemmingsplan ‘Woongebieden Treslong-Meer en Dorp. Hiervoor dienen de bestemmingen aangepast te worden. Het voorontwerp-bestemmingsplan is voorgelegd aan de vooroverlegpartners. In totaal zijn er drie vooroverlegreacties ontvangen van overlegpartners. Twee reacties gaven aanleiding om de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen. Ook is de toelichting en verbeelding ambtshalve aangepast. Als onderdeel van het bestemmingsplan (bijlage van de regels), ligt ook het beeldkwaliteitsplan voor eenieder ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan is gedurende de projectduur een aanvulling op de bestaande Welstandsnota.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf woensdag 12 juni 2019 tot en met dinsdag 23 juli 2019 ter inzage.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op het gemeentehuis in Hillegom.

De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom, telefoon 14 0252.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Hillegom via emailadres: gemeente@hillegom.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het indienen van uw zienswijze het volgende zaaknummer te vermelden: Z-18-066441.  

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jan den Braber van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de email: j.denbraber@hltsamen.nl.