Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2019, 32129VergunningenBurgemeester Loeffplein 77 te ‘s-Hertogenbosch, het bouwen van een woning - omgevingsvergunning-

Logo 's-Hertogenbosch

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Burgemeester Loeffplein 77 te ‘s-Hertogenbosch, het bouwen van een woning, bouwen, strijd bestemmingsplan, WB00045177, 29-05

 

Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan ‘Tolbrug II‘. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel.

 

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

 

Ontwerp

De ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning heeft met ingang van 18 maart 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tegen deze ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingediend.

 

Verleend

Het college heeft positief op de aanvraag beslist.

Kenmerk: WB00045177 / IMRO-code: NL.IMRO.0796.0002435-1401

 

Beroep

De omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsaanvraag is met ingang van 10 juni 2019 gedurende zes weken voor iedereen op afspraak in te zien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor. Ook kunt u het besluit bekijken op www.s-hertogenbosch.nl , zie www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding/omgevingsvergunning

 

Een beroepschrift tegen een op grond van deze wet genomen besluit moet worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Een beroep schort de werking van het besluit niet op. De beroepstermijn bedraagt zes weken.

 

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

 

Algemene informatie Omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Bezoek omgevingsloket alleen op afspraak:

- Tel. (073) 615 57 77

- E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl