Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank GelderlandStaatscourant 2019, 32123Interne regelingen

Bestuursreglement rechtbank Gelderland

29 mei 2019

Artikel 1. Zittingsplaatsen en bestuurszetel

De rechtbank Gelderland houdt zitting in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zutphen.

De bestuurszetel is gevestigd in Arnhem.

Het adres van de zittingsplaatsen is te vinden in het zaaksverdelingsreglement en op www.rechtspraak.nl.

Artikel 2. Openingstijden griffies

De griffies van de rechtbank zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Artikel 3. Organisatiestructuur

De rechtbank bestaat uit de volgende organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur;

de juridische clusters:

 • b. het cluster bestuursrecht;

 • c. het cluster familie- en jeugdrecht;

 • d. het cluster kanton en handelsrecht;

 • e. het cluster strafrecht;

 • f. het cluster toezicht;

 • g. het cluster bedrijfsvoering.

Het bestuur stelt teams in binnen de clusters. De teamindeling is te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststellen van de bezetting

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast waarin is bepaald welke categorieën zaken elk van de juridische clusters zal behandelen. Het schema wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

 • 2. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari, en zo nodig tussentijds, de bezetting van de clusters vast. De clusters bepalen de bezetting van de teams en vormen daaruit enkel- en meervoudige kamers. De rechtbank kent enkelvoudige en meervoudige kamers voor de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 47 tot en met 53 en 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Degenen die deel uitmaken van een cluster dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 47 tot en met 53 en 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen. Daarnaast kan een teamvoorzitter op invalbasis rechters uit een ander cluster of een andere rechtbank laten deelnemen aan een kamer als bedoeld in die artikelen, met inbegrip van de president en het rechterlijk bestuurslid. Met hun inzet zijn zij aangewezen in de zin van die artikelen.

 • 3. Het bestuur verwerkt tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in het eerste lid, binnen een maand na de wijziging in het schema.

 • 4. Het bestuur kan clusters in afwijking van de gepubliceerde indeling incidenteel of tijdelijk belasten met de behandeling van een zaak of zaken uit een ander cluster, als het bestuur dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig vindt. Het bestuur kan zijn bevoegdheid mandateren aan het managementteam van het betrokken cluster.

Artikel 5. Toedeling van zaken

 • 1. Door of namens het bestuur worden in de clusters en/of teams van de rechtbank roosters gemaakt, waarin rechters worden ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

 • 2. Bij de inroostering van rechters op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met

  • a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.

 • 3. Eenieder kan, behoudens de hierna genoemde uitzondering, de naam/namen van de behandelend rechter(s), voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf 2 weken voor de aanvang van de zitting bij de rechtbank opvragen. Als de oproepingstermijn van de zitting korter is dan twee weken, wordt/worden de naam/namen van de behandelend rechter(s) direct aan partijen bekend gemaakt. Hierbij geldt een voorbehoud voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting, die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

 • 4. Het bestuur kan om zwaarwegende redenen van veiligheid in incidentele gevallen besluiten van het derde lid af te wijken.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing

Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing in de rechtbank. Daartoe

 • stelt het jaarlijks een kwaliteitsplan vast en ziet het toe op de uitvoering daarvan.

 • voert het periodiek – ten minste tweemaal per jaar – overleg met de kwaliteitscoördinatoren die het in elk van de juridische clusters heeft aangewezen.

 • voert het periodiek – ten minste eenmaal per jaar – overleg met de gerechtsvergadering.

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten

 • 1. Het bestuur richt een voorziening in voor externe oriëntatie en advies, onder de benaming van Raad van Advies.

 • 2. Het bestuur overlegt periodiek – en steeds ten minste tweemaal per jaar – met in ieder geval de navolgende externe overlegpartners:

  • a. de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Oost-Nederland;

  • b. de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland.

 • 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag op basis van artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie aandacht aan:

  • a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;

  • b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen de Raad van Advies heeft opgemerkt en geadviseerd.

Artikel 8. Intrekking reglement van 2 april 2013

Dit reglement komt in de plaats van de door het bestuur van de rechtbank Gelderland op 2 april 2013 vastgestelde reglement, dat is gepubliceerd in de Staatscourant op 10 april 2013 (Staatscourant 2013, 9212).

Dit reglement is vastgesteld op 29 mei 2019, na verkregen instemming van de Raad voor de rechtspraak, en werkt terug tot 1 mei 2019.

Namens het bestuur van de rechtbank Gelderland, M. Blaisse, president