Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 32076Overig Besluit vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Heerhugowaard

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

Gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden verkeerslawaai voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in het kader van de verleende omgevingsvergunning van een woning op het perceel aan de Middenweg 262 in Heerhugowaard, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard sectie G, nummer 339

Overwegende dat:

 

 • 1.

  in het kader van de realisatie van een woning op het perceel Middenweg 262 in Heerhugowaard een verzoek hogere waarde is ingediend;

 

 • 1.

  binnen de bebouwde kom van Heerhugowaard, in stedelijk gebied, een woning wordt gerealiseerd;

 

 • 1.

  de geluidbelasting vanwege de Middenweg is ontleend aan het rapport ‘Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, vervangende woning Middenweg 262 te Heerhugowaard’ met kenmerk R01.2069a, d.d. 24 december 2018, zoals opgesteld door RS Akoestiek uit Zwolle;

 

 • 1.

  uit dit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Middenweg op de gevels van de woning ten hoogste 59 dB zal bedragen, na aftrek van 5 dB ex artikel 110g van de Wet geluidhinder;

 

 • 1.

  overeenkomstig artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder, een hogere waarde kan worden vastgesteld;

 

 • 1.

  bron- en/of overdrachtsmaatregelen in deze situatie om verkeers- en vervoerskundige, financiële en stedenbouwkundige redenen niet mogelijk zijn;

 

 • 1.

  het toepassen van maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld een geluidreducerend wegdek) stuit op overwegende bezwaren van financiële aard en is ook niet doelmatig. Het verlagen van de intensiteit dan wel het verlagen van de snelheid verdragen zich niet met de huidige functie van de weg en stuiten op bezwaren van verkeerskundige aard;

 

 • 1.

  het toepassen van maatregelen in het overdrachtsgebied (een geluidscherm of -wal) stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard;

 

 • 1.

  de woning beschikt over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. Hiermee wordt voldaan aan de beleidsdoelstellingen uit het ontheffingenbeleid van de gemeente Heerhugowaard;

 

 • 1.

  overeenkomstig artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder in stedelijk gebied een hogere waarde kan worden vastgesteld voor de te realiseren woning en dat de geluidbelasting vanwege de Middenweg in deze situatie de waarde van 68 dB bij vervangende nieuwbouw niet te boven mag gaan;

 

 • 1.

  wij op grond van bovenstaande overwegingen van mening zijn dat er wordt voldaan aan de ontheffingsgronden zoals genoemd in de Wet geluidhinder;

 

 • 1.

  dit besluit wordt genomen ten behoeve van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kruimelafwijking) wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Ingevolge artikel 110c, lid 2, van de Wet geluidhinder hoeft het besluit daardoor niet voorbereid te worden met afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, op grond van artikel 83 jo artikel 110 van de Wet geluidhinder, de hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten behoeve van de realisatie van een woning op het perceel aan de Middenweg 262 in Heerhugowaard als volgt vast te stellen:

De bouwkundige voorzieningen van de geluidbelaste gevels van de betrokken woning, waarachter zich geluidgevoelige vertrekken bevinden, worden zodanig uitgevoerd dat voldaan kan worden aan een maximaal binnenniveau van 33 dB overeenkomstig het bepaalde in het Bouwbesluit 2012.

De bouwkundige voorzieningen aan de gevels van de betrokken woning, is gebaseerd op de berekende gecumuleerde geluidbelasting, exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder Wet geluidhinder.

 

 

 

 

Heerhugowaard, 3 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

namens hen,

 

de heer R.A. Koelman

Team Dienstverlening

Aandachtspunt

De vastgestelde hogere waarde is het gevolg van een akoestische afweging en toetsing aan de Wet geluidhinder. Zij heeft geen betrekking op andere toetsingskaders en afwegingen die in het kader van de ruimtelijke ordening (kunnen) worden gemaakt.

Bezwaarmogelijkheden

Als u of een ander het niet eens bent met dit besluit dan kan bezwaar worden gemaakt. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

- uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- de reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing;

- de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft.