Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 32059VergunningenBeoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland bekend dat zij eenn aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17

derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van een Waterwetvergunning bodemenergiesysteem ten behoeve van de nieuwe woonwijk Bajeskwartier.

 

Aanvrager: BAM Energy Systems

Locatie: H.J.E. Wenckebachweg, Amsterdam

Zaaknummer: 8917373

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

 

  • 1.

    provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

  • 2.

    gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, bij de afsprakenbalie, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, op de locatie Amstel 1 (Stopera) te Amsterdam.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Eventuele bedenkingen tegen deze m.e.r.-beoordeling kunnen worden ingebracht in het kader van het besluit ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.