Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 31977Overig

Bekendmaking wijziging geluidproductieplafonds A15 te Sliedrecht, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij voornemens is, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 16 referentiepunten, gelegen langs de A15 ter hoogte van Sliedrecht bij Baanhoek-West. Bij brief van 6 juni 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/107766, is dit voornemen met een ontwerp-besluit kenbaar gemaakt aan de gemeente Sliedrecht.

Aanleiding en beknopte samenvatting ontwerp-besluit

De aanleiding voor het verzoek betreft het opnemen van een nieuw geluidsscherm bij Baanhoek-West in het geluidregister. Het scherm, gebouwd binnen het kader van een bestemmingsplan, is geplaatst langs de A15 tussen km 80,3 en km 80,9 en sluit aan op reeds aanwezige schermen met een onderbreking bij de op- en afrit.

De geluidproductieplafonds worden op 16 referentiepunten verlaagd.

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden), gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 – 487 450.

Tot het ontwerp-besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. Het voornemen, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek, wordt gepubliceerd op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.

Zienswijze

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden;

  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over het ontwerp-besluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer of via www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geluid-register.