Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 31945Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Opheffen waterkering Kessel”

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan “Opheffen waterkering Kessel” ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het opheffen van de waterkering aan de Haagweg in Kessel.

Inzien bestemmingsplan

De aanvraag, het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage en zijn raadpleegbaar:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0196-ON01;

  • de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

  • in te zien op het Huis van de Gemeente.

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Luc van Doesum of Paul Cuppen.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met een van de medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 5 juni 2019