Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 31937VerkeersbesluitenAmsterdam, Verkeersbesluit instellen en opheffen van diverse verkeersmaatregelen voor de nieuwe buslijn Westtangent.

Logo Amsterdam

Datum 29-05-2019

Documentnummer INT-19-01000

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

g elet op:

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

Overwegende dat:

 • ieder jaar meer mensen naar de regio Amsterdam komen om te wonen, werken en studeren;

 • om de toename van reizigers te kunnen verwerken heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op 10 januari 2017 het raadsbesluit ‘Instemmen met de uitvoering van het project hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)Westtangent’ vastgesteld;

 • de Westtangent de naam van de toekomstige busverbinding tussen Station Sloterdijk, Osdorp en Schiphol is;

 • de Westtangent de huidige buslijn 69 vervangt;

 • het gebied tussen station Amsterdam Sloterdijk en de Oude Haagseweg onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam;

 • het project HOV Westtangent een samenwerking is van de vervoersautoriteit Stadsregio Amsterdam (SRA), gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland en Schiphol is;

 • de komst van de Westtangent bijdraagt aan het verbeteren van de doorstroming, frequentie, het verhogen van de betrouwbaarheid, het verbeteren van de toegankelijkheid van de haltes en verbeterde aansluiting biedt om op andere lijnen over te stappen;

 • de wijziging van de dienstregeling gevolgen heeft voor een aantal bushaltes en bus voorzieningen en daardoor op een aantal locaties nieuwe bushaltes en busstroken worden aangelegd en op een aantal locaties bushaltes vervallen;

 • in de vergadering van de Centrale verkeerscommissie overleg heeft plaatsgevonden waarin een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam, is vertegenwoordigd, waarbij de verkeerscommissie positief op het (bebordings)plan heeft geadviseerd;

 • voor de plaatsing of verwijdering van het verkeersbord L3 en de aanwijzing van een busstrook conform artikel 12 van het BABW moet geschieden conform een verkeersbesluit;

 • om de Westtangent te bewerkstelligen de volgende aanpassingen in de openbare ruimte dienen te worden uitgevoerd;

 • het benodigd is om bushaltes op te heffen door het verwijderen van het verkeersbord L3 (bushalte) op de volgende locaties:

  • 1.

   de haltes Jan Zwanenburghof, gelegen aan weerszijden van de Burgemeester de Vlugtlaan direct ten westen van perceel Jan Zwanenburghof 22-23;

  • 2.

   de haltes Oeverpad, gelegen aan weerszijden van meer en Vaart direct ten oosten van perceel meer en Vaart 66 – 132;

  • 3.

   de haltes Meer en Vaart, gelegen aan weerszijden van maar en Vaart direct oosten van perceel Nicolaas Anslijnstraat 326 – 330;

  • 4.

   de haltes Maaseikpad, gelegen aan weerszijden van de Laan van Vlaanderen direct ten oosten van percelen Maaseikpad 23-27

 • het benodigd is om een bushalte aan te wijzen door het plaatsen van het verkeersbord L3 (bushalte), op de volgende locatie:

  • 1.

   de Ookmeerweg direct ten oosten van perceel Ookmeerweg 3-21;

 • het benodigd is om een busstrook te realiseren door het instellen en aanbrengen van markering ‘Lijnbus’ op de weg, op de volgende locaties:

  • 1.

   in de middenberm van de Meer en Vaart, gelegen tussen de Ookmeerweg en de Osdorpergracht;

  • 2.

   langs de bestaande rijbaan van de Anderlechtlaan, gelegen tussen het Belgiëplein en het Tervurenpad in zuidelijke richting;

  • 3.

   langs de bestaande rijbaan van de Anderlechtlaan, gelegen tussen de Oude Haagseweg en de Sloterwegrotonde in noordelijke richting;

 • het benodigd is om de bestaande trambaan om te bouwen naar een busstrook/trambaan door het instellen en aanbrengen van markering ‘Lijnbus’ op de weg, en het plaatsen van borden model F17 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

  • 1.

   In de Slotermeerlaan, gelegen tussen de Burgemeester Roelstraat en de T.H.J. Lammerslaan;

  • 2.

   In de middenberm van de meer en Vaart, gelegen tussen de Osdorpergracht en de Pieter Calandlaan;

 • het voor de doorstroming van de Westtangent benodigd is om de voorrangsregeling voor de fiets op de Sloterwegrotonde, gelegen aan de Sloterweg en de Anderlechtlaan, te wijzigen zodoende dat fietsverkeer op de vrijliggende fietspaden bij het naderen van de rotonde voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Sloterweg en de Anderlechtlaan;

 • bij het bepalen van de locaties van de bushaltes en busstroken rekening is gehouden met de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid, doorstroming van het verkeer, omrijdafstanden, reistijden, het beperken van de overlast voor omwonenden en de gewenste spreiding van de bushaltes;

 • de vervoersmaatschappijen op de hoogte is van de wijzigingen en deze heeft doorgevoerd in haar reisinformatie;

 • alle haltes van de Westtangent voorzien zijn van:

  • 1.

   gelijkvloers instappen: toegankelijker voor kinderwagens en minder validen;

  • 2.

   brede perrons met meer ruimte voor reizigers;

  • 3.

   panelen met dynamische reisinformatie;

  • 4.

   fietsparkeerplaatsen in de directe nabijheid;

 • de bovenvermelde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer c.q. in deze specifiek voor de busreiziger;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarbij de nadelige gevolgen in beginsel tot rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

 • met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie en dat deze positief heeft geadviseerd.

Besluit

 • 1.

  Bushaltes op te heffen door het verwijderen van het verkeersbord L3 (bushalte) uit bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van de geblokte markering zoals bedoeld in artikel 23 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

  • 1.

   De haltes Jan Zwanenburghof, gelegen aan weerszijden van de Burgemeester de Vlugtlaan direct ten westen van perceel Jan Zwanenburghof 22-23;

  • 2.

   De haltes Oeverpad, gelegen aan weerszijden van meer en Vaart direct ten oosten van perceel meer en Vaart 66 – 132;

  • 3.

   De haltes Meer en Vaart, gelegen aan weerszijden van maar en Vaart direct oosten van perceel Nicolaas Anslijnstraat 326 – 330;

  • 4.

   De haltes Maaseikpad, gelegen aan weerszijden van de Laan van Vlaanderen direct ten oosten van percelen Maaseikpad 23-27;

 • 2.

  Een bushalte aan te wijzen door het aanbrengen van het verkeersbord L3 (bushalte) uit bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van de geblokte markering zoals bedoeld in artikel 23 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

 • 1.

  De Ookmeerweg direct ten oosten van perceel Ookmeerweg 3-21;

 • 1.

  Busstroken aan te wijzen door het aanbrengen van markering ‘Lijnbus’ op het wegdek en daarmee de rijbaan exclusief open te stellen voor lijnbussen , op de volgende locaties:

 • 1.

  In de middenberm van de Meer en Vaart, gelegen tussen de Ookmeerweg en de Osdorpergracht;

 • 2.

  Langs de bestaande rijbaan van de Anderlechtlaan, gelegen tussen het Belgiëplein en het Tervurenpad in zuidelijke richting;

 • 3.

  Langs de bestaande rijbaan van de Anderlechtlaan, gelegen tussen de Oude Haagseweg en de Sloterwegrotonde in noordelijke richting;

 • 1.

  De voor de tram bestemde vrije baan open te stellen en aan te wijzen als rijbaan uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams door het aanbrengen van markering “LIJNBUS” op het wegdek en het plaatsen van borden model F17 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

 • 1.

  In de Slotermeerlaan, gelegen tussen de Burgemeester Roelstraat en de T.H.J. Lammerslaan;

 • 2.

  In de middenberm van de meer en Vaart, gelegen tussen de Osdorpergracht en de Pieter Calandlaan;

 • 1.

  Het instellen en wijzigen van de voorrangsregelingen ten aanzien van de fietsoversteken van de rotonde Sloterweg / Anderlechtlaan, zodoende dat fietsverkeer op de vrijliggende fietspaden bij het naderen van de rotonde voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Sloterweg en de Anderlechtlaan door het aanbrengen van verkeersborden B6 uit bijlage 1 van het RVV1990;

 • 2.

  De bebording en markering te plaatsen verwijderen en aan te brengen zoals aangegeven is op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening.

Amsterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Nina Gombert

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie