Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 31832Ruimtelijke plannenOntwerp wijziging herziening bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1  en 3.8  van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage ligt het ontwerp van de herziening  van het bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de navolgende locatie:

 

  • 1.

    Kampweg 27A Beringe: wijziging van de bestemming agrarisch in de bestemming “wonen” ten behoeve van de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning

  • 2.

    Kampweg 29 Beringe: wijziging van de bestemming agrarisch-intensieve veehouderij in de bestemming agrarisch – grondgebonden t.b.v. de vestiging van een paardenhouderij

  • 3.

    Peelstraat 44 Beringe: aanpassing bouwvlak en beperking gebruiksmogelijkheden binnen de geldende bestemming

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 5 juni 2019 tot en met 17 juli 2019.

Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl. via het  IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0204-ON01

• Op de gemeentelijke website van de gemeente Peel en Maas

• op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders  van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met K. Vestjens of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 5 juni 2019