Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 31822VergunningenProvincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking verlengen tijdelijke instandhoudingstermijn van diverse tijdelijke werken (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 48)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven.

 

De beschikking betreft het verlengen van de tijdelijke instandhoudingstermijn van diverse tijdelijke werken. De verlengde tijdelijke instandhoudingstermijn treedt in werking terstond na haar publicatie.

 

Het betreft de volgende omgevingsvergunningen voor tijdelijke werken:

- de tijdelijke hoogwaterkering (OLO-nummer 2717195), wordt verlengd tot 1 april 2020;

- de bouwkuip deurkas Buitensluishoofd (OLO-nummer 2311627), wordt verlengd tot 1 april 2020;

- de bouwkuip drempel Buitensluishoofd (OLO-nummer 2289505), wordt verlengd tot 1 februari 2021;

- de bouwkuip deurkas Binnensluishoofd (OLO-nummer 2229083), wordt verlengd tot 1 december 2020;

- de bouwkuip drempel Binnensluishoofd (OLO-nummer 2656853), wordt verlengd tot 1 december 2020;

- de loskade Sluiskolk Zuidzijde (OLO-nummer 2176337), wordt verlengd tot 1 november 2020;

- de fuikwand Noorderbinnentoeleidingskanaal (OLO-nummer 2372247), wordt verlengd tot 30 juni 2021;

- de tijdelijke uitkijkpost op het werkterrein (OLO-nummer 2367363), wordt verlengd tot 30 juni 2021.

 

Het betreft een beschikking ten behoeve van de aanleg en het gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.

 

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.

Zaaknummer: 8787023

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 7 juni tot 20 juli 2019, ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij de beschikking, kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel uw zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, of goede redenen hebben om dat niet te hebben gedaan. Beroepschriften moeten zijn ondertekend en bevatten minstens uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht en de gronden van uw beroep. U moet indien mogelijk een kopie van deze beschikking meesturen.

 

Op deze beschikking is tevens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u beroep heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daarover meer informatie geven.

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).