Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2019, 31764Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Nijmegen West - 7 (Neerbosscheweg 614) en ontwerp-omgevingsvergunning W.Z18.109698.01’, Nijmegen

Logo Nijmegen

Van 06-06-2019 tot en met 17-07-2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen West - 7 (Neerbosscheweg 614) en de ontwerp-omgevingsvergunning met zaaknummer W.Z18.109698.01 ter inzage.

Deze besluiten zijn nodig om de bouw van een nieuw Bastion hotel mogelijk te maken op het perceel Neerbosscheweg 614 te Nijmegen.

Het plangebied

Het plangebied omvat het perceel Neerbosscheweg 614 en is gelegen tussen twee rijbanen van de S100 aan weerszijden ten noordwesten van de kruising Neerbosscheweg-Graafseweg.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan en omgevingsvergunning vormt het vervangen van het huidige Bastion hotel door nieuwbouw. De nieuwbouwplannen voorzien in het realiseren van een hotel met circa 85 kamers.

De procedure

Bij de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen West - 7 (Neerbosscheweg 614) en de ontwerp-omgevingsvergunning, is gekozen voor toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling (paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening). De toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling leidt ertoe dat de voorbereiding van de noodzakelijke besluiten zoveel mogelijk gelijktijdig en gecoördineerd plaatsvindt. De besluiten waarop de coördinatieregeling van toepassing is doorlopen dezelfde procedure: ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen worden tegelijkertijd ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid bestaat om zienswijzen in te dienen tegen deze besluiten. Bij eventueel beroep tegen de gecoördineerde besluiten worden die besluiten als één besluit aangemerkt.

Inzage:

Van 06-06-2019 tot en met 17-07-2019 ligt ter inzage:

 

 • 1.

  het coördinatiebesluit;

 • 2.

  het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen West - 7 (Neerbosscheweg 614);

 • 3.

  de ontwerp-omgevingsvergunning W.Z18.109698.01. 

  Het ontwerpbestemmingsplan, met de bijbehorende stukken ligt gedurende bovengenoemde termijn ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het digitale ontwerpbestemmingsplan kan geraadpleegd worden via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP11007-ON01

   

  Wilt u de ontwerp-omgevingsvergunning inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl. Tevens is de ontwerpvergunning (en bijbehorende stukken) in te zien via de publicatie ervan in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op https://www.overheid.nl

   

  Zienswijzen

  Gedurende de inzagetermijn van 06-06-2019 tot en met 17-07-2019 kan eenieder schriftelijk zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning. Tegen het besluit om de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen kunnen geen zienswijzen worden ingediend en/of bezwaar of beroep worden ingesteld.

   

  Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan dienen gericht te worden aan de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

   

  Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op de ontwerp-omgevingsvergunning dienen gericht te worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Nijmegen, t.a.v. de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, onder vermelding van zaaknummer W.Z18.109698.01.

  Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00. Aan de hand van het zaaknummer wordt u doorverbonden met de behandelend medewerker.

  Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘bestemmingsplan’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht. Zowel voor het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan als tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, dient u in het digitale formulier te kiezen voor de optie ‘bestemmingsplan’. Daarna dient u in uw toelichting duidelijk aan te geven of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning.

   

  Wat gebeurt er met uw zienswijze?

  De zienswijzen worden betrokken bij het nemen van de definitieve besluiten.

   

Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over een of beide ontwerpbesluiten, kan tegen de vaststelling van die besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt niet voor belanghebbenden voor wie het redelijkerwijs niet mogelijk was om eerder een zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerp, gewijzigd wordt vastgesteld. In dat geval kan iedere belanghebbende (alsnog) gebruik maken van de mogelijkheid om beroep in te stellen.