Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2019, 31749Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan Brandweerkazerne Papendrecht

Logo Papendrecht

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat een bestemmingsplan in voorbereiding is waarin de realisatie van een nieuwe Brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan 2 te Papendrecht (ter hoogte van de oude gemeentewerf) mogelijk wordt gemaakt.

 

Het plangebied wordt ten noorden begrensd door de Willem Dreeslaan, ten oosten door de (toekomstige)gemeentewerf en Algemene Begraafplaats Papendrecht en in het westen door grond met de bestemming tuincentrum en de postduivenhoudersvereniging. Deze gronden maken nu deel uit van de beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II.

 

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna VRZHZ) heeft enkele jaren geleden de wens uitgesproken om een nieuwe brandweerkazerne in Papendrecht te realiseren. De huidige huisvesting aan de Poldermolen 8 voldoet niet meer aan de wensen die de VRZHZ nastreeft. Samen met de gemeente is gezocht naar een nieuwe, geschikte locatie. Na selectie is het terrein van de gemeentewerf aan de Willem Dreeslaan als voorkeurslocatie gekozen. De vigerende beheersverordening staat de realisatie van een brandweerkazerne niet toe. Daarom is het noodzakelijk een bestemmingplan vast te stellen om zo alsnog de realisatie van een brandweerkazerne mogelijk te maken.

 

Over het voornemen voor het opstellen van een bestemmingsplan wordt op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, Bro nog geen mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. Evenmin wordt aan een onafhankelijke instantie de mogelijkheid geboden advies over dit voornemen uit te brengen. Gestreefd wordt half juni op grond van de gemeentelijke inspraakverordening stukken ter inzage te leggen. Ook zal dan advies worden gevraagd bij relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro). De bekendmaking zal worden gepubliceerd op de gemeentepagina van het Papendrechts Nieuwsblad, op www.papendrecht.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen' en in de Staatscourant.

 

Papendrecht, 5 juni 2019