Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 31606Vergunningen

Kennisgeving wijziging instemmingsbesluit gaswinningsplan Sprang, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat doet de volgende kennisgeving:

Het instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Sprang is gewijzigd. De wijziging van het instemmingsbesluit voor het winningsplan Sprang betreft het aanpassen van de productieperiode voor de winning van gas uit het gasveld Sprang naar 2022. De gevraagde aanpassing van de einddatum geeft slechts meer tijd om te kunnen produceren conform het winningsplan waarmee reeds is ingestemd in het instemmingsbesluit van 9 augustus 2013 door de Minister van Economische Zaken. Geografisch gezien ligt het gasveld Sprang in de provincie Noord-Brabant, in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk en in het verzorgingsgebied van Waterschap Brabantse Delta.

Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 34, vierde lid onder b van de Mijnbouwwet). In de voorbereiding van de wijziging van het instemmingsbesluit voor het winningsplan Sprang zijn de betrokken decentrale overheden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen op de concept-wijziging van het instemmingsbesluit.

Tot en met 17 juli 2019 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Het besluit en de achterliggende stukken zijn te raadplegen op www.nlog.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u op werkdagen tussen 14:00–16:30 uur contact opnemen met de heer M. Claasen (tel. 070 379 6132).