Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2019, 31601Ruimtelijke plannenGemeente Aalsmeer – Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 2019’

Logo Aalsmeer

Z19-029279

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in de gemeentelijke Participatie- en inspraakverordening, bekend dat inspraak wordt verleend over het voorontwerp bestemmingsplan “Kudelstaart 2019” met de bijbehorende stukken.

Het gebied van het voorontwerp bestemmingsplan beslaat de gronden ten zuiden van de Herenweg en Kudelstaartseweg, ten noorden van de Hoofdweg, ten oosten van de Bilderdammerdijk en de gronden ten westen van de Legmeerdijk en Bachlaan. Het voorontwerpbestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’. Het geeft een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het voorontwerp is in beginsel conserverend van aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen. Hierop zijn twee uitzonderingen.

Ontwikkelingen in dit voorontwerpbestemmingsplan omvatten:

 • -

  Realiseren jongerenontmoetingsplek (jop) ter hoogte van het basketbalveld en skatebaan aan de Bilderdammerweg;

 • -

  Vestigen staalverwerkingsbedrijf in pand Cactuslaan 3.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 7 juni t/m 18 juli 2019.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

Digitaal

U kunt de digitale versie van het voorontwerp bestemmingsplan "Kudelstaart 2019” raadplegen op:

Papier

Het papieren voorontwerp bestemmingsplan “Kudelstaart 2019” met behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:

 • -

  de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op woensdagavond van 16.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur;

 • -

  de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.

Inloopavond

Dinsdagavond 25 juni 2019 organiseert de gemeente in Dorpshuis ‘t Podium, Kudelstaartseweg 239, een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2019’. De avond duurt van 19:00 tot 21:00 uur. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond kennisnemen van het plan en de beschreven ontwikkelingen en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Inspraak

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie betreffende dit voorontwerp bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermelding van ‘Voorontwerp bestemmingsplan Kudelstaart 2019’ (Z19-029279). Een inspraakreactie kan ook digitaal worden ingediend via http://0358.ropubliceer.nl. Vervolgens selecteert u het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie 'reageren'.