Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 31569Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Ruimte voor ruimte woningen Böskesveld te Helden en ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor ruimte woningen Böskesveld te Helden ter inzage ligt. Tevens ligt het ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ter inzage.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied aan het Böskesveld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van twee ruimte voor ruimte woningen mogelijk. Voor één van de woningen is het noodzakelijk dat hogere grenswaarden wordt vastgesteld.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, bijbehorende stukken en het ontwerp besluit hogere grenswaarden liggen ter inzage van 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan, de onderliggende stukken en het besluit hogere grenswaarde zijn als volgt raadpleegbaar:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0206-ON01

  • Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

  • Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Indienen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Ingrid Korten-Hanssen.

Indienen zienswijze n tegen het ontwerpbesluit hogere grens waarden

Tijdens de eerder genoemde termijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp besluit hogere grenswaarden bij de het college van burgemeester en wethouders, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Ingrid Korten-Hanssen.

 

 

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met Ingrid Korten-Hanssen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

 

Panningen, 5 juni 2019