Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 31526Ruimtelijke plannenVerlening omgevingsvergunning Bronsweg 34 te Lelystad (dossiernr. L20180506)

Logo Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij hebben besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een tweede (bedrijfs-)woning op het perceel Bronsweg 34 , te Lelystad.

In afwijking van artikel 6.1, lid 2, sub b, van de Wabo treedt dit besluit op grond van artikel 6.2 van de Wabo in werking terstond na de bekendmaking daarvan.

De omgevingsvergunning en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het informatieplein wonen en ondernemen in het stadhuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de afdeling ruimtelijke dienstverlening en belastingen, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

Degene die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest kan binnen zes weken na bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een beroepschrift indienen.

Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht – bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Nadat u beroep hebt aangetekend, kunt u in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht – voorlopige voorzieningen.

De bekendmaking vindt plaats in De Flevopost, in de Staatscourant, www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.lelystad.nl.