Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2019, 31496VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Rembrandtlaan – Diverse verkeersmaatregelen

Logo Zwolle

67234-2019

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

Overwegende dat:

de Rembrandtlaan in de Zwolse Mobiliteitsvisie is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur;

aan de rijbaan van de Rembrandtlaan in 2019 groot onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente Zwolle;

het groot onderhoud wordt gecombineerd met het wijzigen van de inrichting van de Rembrandtlaan;

in overleg met bewoners en overige belanghebbenden uit de buurt besloten is de Rembrandtlaan in te richten als fietsstraat;

de Rembrandtlaan onderdeel uitmaakt van een hoofdfietsroute in het Zwolse fietsnetwerk;

de rijbaan van de Rembrandtlaan wordt uitgevoerd in rood asfalt, met aan beide zijden en in het midden van de rijbaan een rabatstrook in een donkere kleur, met een klinkerprint;

deze inrichting gelijk is aan andere fietsstraten binnen de gemeente Zwolle;

naast de inrichting van de Rembrandtlaan als fietsstraat een aantal andere maatregelen worden uitgevoerd, te weten:

- het aanleggen van een rotonde op het kruispunt van de Rembrandtlaan en de Minveralaan. Deze rotonde markeert de overgang van het gebied waar de maximum toegestane snelheid overgaat van 50 naar 30 km/uur, of andersom;

- ter hoogte van de oversteek bij de Hobbemastraat wordt een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) gerealiseerd;

- de bushaltes nabij het kruispunt met de Minveralaan en Esdoornstraat worden verplaatst naar de Monteverdilaan, aan de andere zijde van de onderdoorgang onder de A28;

- de parkeervakken wordt versmald, waardoor de trottoirs kunnen worden verbreed.

bij de voetgangersoversteken ter hoogte van de Hobbemastraat en bij de rotonde met de Minervalaan de verkeersborden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 worden geplaatst;

in de gemeente Zwolle in principe geen voetgangersoversteekplaatsen worden aangelegd op wegen waar de maximum toegestane snelheid 30 km/uur is;

in deze specifieke situatie echter wel gekozen is voor het realiseren van de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Hobbemastraat, omdat deze een logische verbinding vormt tussen de wijken die gelegen zijn aan weerszijden van de Rembrandtlaan en deze oversteek daardoor onder meer gebruikt wordt als looproute van en naar scholen, de wijkspeeltuin aan de Albert Cuypstraat en het gezondheidscentrum aan de Hobbemastraat;

conform de richtlijn bij de nieuwe rotonde op ieder tak voetgangersoversteekplaatsen worden gerealiseerd;

de huidige maximum toegestane snelheid van 30 km/uur op de Hobbemastraat gehandhaafd blijft;

de huidige geslotenverklaring voor verkeer dat met inbegrip van lading hoger is dan 3.9 meter ter hoogte van de onderdoorgang onder de A28 gehandhaafd blijft;

vanwege het versmallen van de rijbaan een groot deel van de huidige middengeleiders wordt verwijderd;

de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het verzekeren van de verkeersveiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.  

de hiervoor benoemde wegen c.q. weggedeelten in het beheer zijn van de gemeente Zwolle; 

overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het voorgenomen verkeersbesluit.

gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

BESLUIT

 • 1.

  door middel van het verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het opheffen van het gebod voor bestuurders het bord aan de zijde te passeren die op het bod staat aangegeven, in dit geval rechts, op de middengeleiders in de Rembrandtlaan op de volgende locaties:

  a. nabij de aansluiting met de rotonde Schuttevaerkade;

  b. nabij de aansluiting met de Esdoornstraat;

  c. nabij de aansluiting met de Minervalaan.

 • 2.

  door middel van het verwijderen van verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990, het opheffen van het verplichte fietspad dat gelegen is achter de bushalte ter hoogte van de aansluiting met de Hobbemastraat;

 • 3.

  door middel van het verwijderen van verkeersbord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van de blokmarkering, het opheffen van twee bushalte op de Rembrandtlaan, op de volgende locaties:

  a. ter hoogte van het kruispunt met de Esdoornstraat;

  b. ter hoogte van het kruispunt met de Minervalaan.

 • 4.

  door middel van het aanbrengen van markering op de rijbaan, het instellen van voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) op de volgende locaties:

  a. de Rembrandtlaan, ter hoogte van de aansluiting met de Hobbemastraat;

  b. de Rembrandtlaan, ter hoogte van de aansluiting met de nieuwe rotonde;

  c. de Minveralaan, ter hoogte van de aansluting met de nieuwe rotonde;

  d. de Monteverdilaan, ter hoogte van de aansluiting met de nieuwe rotonde.

 • 5.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, het instellen van voorrangsregelingen op de Rembrandtlaan, Minervalaan en Monteverdilaan op de locaties waar deze wegen aansluiten op de rijbaan van de nieuwe rotonde, zodanig dat verkeer dat zich op een van de drie hiervoor genoemde wegen bevindt, voorrang moet verlenen aan verkeer dat zich op de rijbaan van de nieuwe rotonde bevindt;

 • 6.

  door middel van het plaatsen van verkeersbord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen van de blokmarkering, het aanwijzen van twee bushalte op de Monteverdilaan, op de volgende locaties:

  a. ter hoogte van de inrit naar het parkeerterrein van de Rembrandtflat;

  b. ter hoogte van de inrit naar het parkeerterrein van de kantoren op de hoek van het kruispunt Monteverdilaan - Zwarte Waterallee.

Zwolle, 29 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

Namens deze,

A. van de Kraats

Afdelingshoofd

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant  van vrijdag 31 mei 2019

( www.zoek.officielebekendmakingen.nl ). 

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer M. Hoogenraad van de gemeente Zwolle, mail: M.Hoogenraad@Zwolle.nl