Heerlen, tijdelijke werkzaamheden Kouvenderstraat zaterdag 22 juni 2019.

Logo Heerlen

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op:

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het mandaatbesluit van 10 januari 2017.

 

Overwegende dat:

Op zaterdag 22 juni 2019 vinden bouw- en sloopwerkzaamheden plaats van het Albert Heijn filiaal aan de Kouvenderstraat 100 te Hoensbroek. Hiervoor worden er verkeersmaatregelen genomen in de Kouvenderstraat tussen de Aldenhofstraat en de Christiaan Quixstraat. Deze verkeersmaatregelen gelden gedurende de tijd dat de werkzaamheden voortduren en dienen er voor om het verkeer te reguleren en om de bezoekers en de inwoners van Hoensbroek en omstreken zo weinig mogelijk last te laten hebben van deze werkzaamheden. Het betreft hier de afsluiting van een weg.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden,

 

is het gewenst om gedurende de werkzaamheden

 

1) een geslotenverklaring op afzethekken te plaatsen op de Kouvenderstraat ter hoogte van de Aldenhofstraat én op de Kouvenderstraat ter hoogte van de Christiaan Quixstraat;

2) een gesloten verklaring voor voetgangers op afzethekken te plaatsen op het voetpad aan de zuidzijde van de Kouvenderstraat en wel ter hoogte van de Aldenhofstraat als mede ter hoogte van de Christiaan Quixstraat;

3) de maximumsnelheid te verlagen op de Kouvenderstraat tussen huisnummer 113 en de Aldenhofstraat alsmede op de Aldenhofstraat tussen huisnummer 5 en de Kouvenderstraat;

4) het éénrichtingsverkeer in de Christiaan Quixstraat op te heffen tussen de Weustenraedtstraat en de Kouvenderstraat.

 

Motivering:

Door de bovengenoemde maatregelen te nemen op de weggedeeltes waar de werkzaamheden plaatsvinden én in de directe omgeving van deze werkzaamheden, wordt de verkeersveiligheid bevorderd en blijft de bereikbaarheid van de omgeving gegarandeerd.

 

Belangenafweging:

De verbouwingswerkzaamheden zijn van groot belang voor de eigenaar/huurder van het betreffende pand. De belangen van de bewoners en bedrijven worden nauwelijks geschaad, De verminderde bereikbaarheid is van zeer tijdelijke aard en staat in geen verhouding tot het belang verbouwingswerkzaamheden voor de eigenaar/huurder van het betreffende pand. De belangen van de eigenaar/huurder van het betreffende pand wegen derhalve zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden.

 

Gehoord/Overleg:

Ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de korpschef van het regionale politiekorps. De genoemde straten zijn in beheer van de gemeente Heerlen.

 

Besluiten:

1) Door middel van de plaatsing van de borden C1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken op Kouvenderstraat ter hoogte van de Aldenhofstraat én op de Kouvenderstraat ter hoogte van de Christiaan Quixstraat, de Kouvenderstraat tussen Aldenhofstraat en Christiaan Quixstraat gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op zaterdag 22 juni 2019 van 7:00 tot 21:00 uur;

 

2) Door middel van de plaatsing van de borden C16 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op afzethekken op het trottoir aan de zuidzijde van de Kouvenderstraat zowel ter hoogte van de Aldenhofstraat als ter hoogte van de Christiaan Quixstraat, het trottoir aan de zuidzijde van de Kouvenderstraat tussen Aldenhofstraat en Christiaan Quixstraat gesloten te verklaren voor voetgangers op zaterdag 22 juni 2019 van 7:00 tot 21:00 uur;

 

3) door middel van de plaatsing van de borden A1 (30 km/uur) op de Kouvenderstraat ter hoogte van huisnummer 113 en in de Aldenhofstraat ter hoogte van huisnummer 5 de maximumsnelheid in de Kouvenderstraat tussen huisnummer 113 en Aldenhofstraat én in de Aldenhofstraat tussen huisnummer 5 en Kouvenderstraat te verlagen naar 30 km/uur op zaterdag 22 juni 2019 van 7:00 tot 21:00 uur;

 

4) door middel van het afplakken van de borden C2 en C3 in de Christiaan Quixstraat tussen de Weustenraedtstraat en de Kouvenderstraat, het éénrichtingsverkeer op te heffen in de Christiaan Quixstraat tussen de Weustenraedtstraat en de Kouvenderstraat, op zaterdag 22 juni 2019 van 7:00 tot 21:00 uur.

 

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

het hoofd van het bureau Beleid en bedrijfsvoering van de afdeling Beheer en onderhoud.

A. Mathissen-Wetzelaer,

Ter inzage legging en bezwaar:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

 

Bijlagen:

Gemeente Heerlen, Hoensbroek, Kouvenderstraat, tekeningnummer ENI 19.0304.1

 

Naar boven