Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 31192Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘De Streekweg 16 Den Andel’

Logo Het Hogeland

Op  22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van gemeente Het Hogeland het bestemmingsplan ‘De Streekweg 16 Den Andel’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk op een gedeelte van het perceel  De Streekweg 16 Den Andel. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het plan mogelijk te maken dient een deel van de gronden die op dit moment de bestemming ‘tuin’ heeft te worden gewijzigd in ‘wonen ‘ met daarop een bouwvlak. Het bestemmingsplan De streekweg 16 Den Andel maakt dit mogelijk.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen, is een aantal wijzigingen doorgevoerd, dit omdat het ontwerpbestemmingsplan niet geheel overeenstemde met het uiteindelijke bouwplan van initiatiefnemer en de tekst van de toelichting niet helemaal in overeenstemming was met de regels en de plankaart. De essentie van het plan is ongewijzigd, namelijk het mogelijk maken van een woning op een gedeelte van het perceel De Streekweg 16 te Den Andel.

U kunt het bestemmingsplan inzien van 6 juni 2019 tot en met 16 juli 2019 op het gemeentehuis, Hoofdstraat West 1 in Uithuizen. Ook kunt u het bestemmingsplan op internet bekijken via https://bit.ly/2HzBbrX.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de bovengenoemde inzagetermijn voor:

 

 • 1.

  Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • 2.

  Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • 3.

  Iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht. 

  Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

   

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland