Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 31149OverigBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen Nieuwegein 2019

Logo Nieuwegein

 

 

 

De raad van de gemeente Nieuwegein

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019;

 

gelet op artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht, artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen Nieuwegein 2019

 

 

Artikel 1 Geen verklaring van geen bedenkingen bij weigering van de omgevingsvergunning

In de volgende (categorieën) van gevallen is geen verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist, zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 3 van het Bor bij het weigeren van een omgevingsvergunning:

 

Artikel 2 Geen verklaring van geen bedenkingen bij de verlening van de omgevingsvergunning

In de volgende (categorieën) van gevallen is geen verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist, zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 3 van het Bor bij de verlening van een omgevingsvergunning:

 

 • a.

  Projecten die in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad aanvaard gemeentelijk beleid vastgelegd in een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, projectplan of daarmee te vergelijken gemeentelijk beleidsdocument, waarin specifieke ruimtelijke onderwerpen zijn geregeld en die door de raad zijn goedgekeurd als basis voor de algemene verklaring. De beleidsdocumenten die hieraan voldoen zijn in ieder geval het Woningbouwprogramma 2030 (inclusief nieuwe rood-voor-rood locaties), Woonvisie 2015, Structuurvisie 2030, Gebiedsvisie Rijnhuizen, Winkelvisie Nieuwegein, Koersdocument City 2017 en de Economische Visie.

 

 • b.

  Een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan bij een woning binnen het landelijk gebied conform de contouren van de Provincie Utrecht, met een maximale bouwhoogte van 8 m.

 

 • c.

  Realisering van functiewijzigingen van bestaande opstallen met bijbehorende gronden binnen het landelijk gebied conform de contouren van de Provincie Utrecht, de daaruit voorkomende bouwactiviteiten alsmede uitbreiding van bestaande functies. In geval van kantoren geldt dat het bruto vloeroppervlak in het voorgestelde project de 1.500 m² niet te boven mag gaan. Deze categorie is niet van toepassing in geval van volumineuze of perifere detailhandel.

 

 • d.

  Realisering van nieuwe werkvoorzieningen, zoals horeca, kantoren en bedrijven van maximaal categorie 1 t/m 3 in bestaand stedelijk gebied conform de contouren van de Provincie Utrecht, met uitzondering van detailhandel, volumineuze en perifere detailhandel. Voor wat betreft kantoren en geldt hetzelfde als gesteld onder c. Voor bedrijven geldt dat dit uitsluitend plaats vindt op een bestaand bedrijventerrein of binnen een bestaande bedrijfs- of bedrijventerreinbestemming.

 

 • e.

  Realisering, verandering, vervanging en uitbreiding van bouwwerken ten behoeve van sport, maatschappelijke doeleinden, recreatie of cultuur, zoals een school- of kerkgebouw, kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang of een jongerenhangplek met bijbehorende voorzieningen.

 

 • f.

  Het gebruiken van gronden, wateren en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van woondoeleinden, parkeren, maatschappelijke voorzieningen, verkeersdoeleinden, tuinen groenvoorzieningen en recreatie, zoals verkocht snippergroen of een parkeerterrein.

 

 • g.

  Het realiseren van antennemasten voor telecommunicatie tot een hoogte van 15 meter vanaf de grond gemeten.

 

 • h.

  Het realiseren van nieuwe en het verbeteren c.q. aanpassen van bestaande weg-, water-, parkeer-, fiets- en groenvoorzieningen van lokale aard inclusief bijbehorende bouwwerken, waaronder begrepen beschoeiingen en steigers.

 

 • i.

  Een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

1°. niet hoger dan 5 m en

2°. de oppervlakte niet meer dan 50 m2.

 

 • j.

  Het realiseren van kleinschalige voorzieningen van algemeen belang, zoals bergbezinkbassins, fietsenstallingen, toiletten en voorzieningen voor afvalinzameling.

 

 • k.

  Realisering, verandering, vervanging en uitbreiding van agrarische gebouwen met bijbehorende gronden, bouwwerken, bedrijfswoningen en voorzieningen binnen het landelijk gebied conform de contouren van de Provincie Utrecht.

 

 • l.

  Activiteiten ten behoeve van de realisatie van zonnepanelen en zonnecollectoren of andere duurzame projecten op gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dan wel op de (onbebouwde) grond, met bijbehorende voorzieningen, met uitzondering van windmolens/-turbines.

 

 • m.

  Projecten in het kader van natuurontwikkeling, zoals het realiseren van ecologisch groen.

 

 • n.

  Het oprichten of wijzigen van reclamevoorzieningen, uitsluitend voor zover dit past binnen het (reclame)beleid.

 

Artikel 3 Geen definitieve verklaring van geen bedenkingen bij geen zienswijzen

Indien de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend, dan is een definitieve verklaring van geen bedenkingen niet vereist.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze lijst wordt aangehaald als Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen Nieuwegein 2019.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 mei 2019

Jolien Houtman

Frans Backhuijs

griffier

voorzitter

Wilt u meer informatie?

De regeling ligt ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

 

Uitvoering van het besluit

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Be zwaar/beroep

Tegen dit besluit is op basis van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar/beroep mogelijk.