Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoekelStaatscourant 2019, 31115Ruimtelijke plannenPublicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’

Logo Boekel

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening03‐ON01).

Omschrijving Bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan worden zes ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. In drie gevallen gaat het om een omschakeling van een veehouderij naar wonen. Het vierde geval is een vormverandering van het functievlak zodat het bedrijf efficiënter kan uitbreiden. Het vijfde initiatief betreft de omschakeling van een veehouderij naar een bedrijf en de zesde is een Ruimte voor Ruimte‐initiatief. Het is nodig om de bestemming op deze locaties te wijzigen, zodat de gewenste ontwikkelingen planologisch gezien mogelijk worden. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties:

1. Biesthoek 1a, Boekel – perceelnummer K431

2. Bovenstehuis 30, Boekel – perceelnummer L411

3. De Aa 9, Boekel – perceelnummer N472(gedeeltelijk)

4. Mutshoek 8, Boekel – perceelnummers O238, O304, O381, O452 en O453.

5. Statenweg 34, Venhorst – perceelnummer D2957(gedeeltelijk)

6. Wanroijseweg ong, Venhorst - Achter Zanddelweg 4 – perceelnummer D3305

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden

Zienswijzen

Binnen zes weken vanaf 6 juni 2019, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.A.J. (Jeroen) Giesen, beleidsmedewerker Buitengebied, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 5 juni 2019