Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 30958Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 40, 2019

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor het perceel Grote Kerkstraat 40 een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan is bedoeld voor het schrappen van mogelijke activiteiten binnen de al geldende bestemming 'Groen' welke op dit perceel rust. Er vindt een versobering van de mogelijkheden plaats.

 

Inzage

De stukken liggen van 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.2019BP8017016-ON01

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ingmar Wilke via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.