Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilvarenbeekStaatscourant 2019, 30817Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Groenstraat 3, 10 t/m 18 & Lage Mierdseweg 8a”

Logo Hilvarenbeek

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat met ingang van vrijdag 7 juni 2019 voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) “Groenstraat 3, 10 t/m 18 & Lage Mierdseweg 8a”. Ook maken zij bekend dat zij ten behoeve van het bestemmingsplan voornemens zijn op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van vrijdag 7 juni 2019 gedurende zes weken door eenieder ingezien en/of digitaal geraadpleegd worden bij de balie van het gemeentehuis. Tevens is het bestemmingsplan rechtstreeks of via de website van de gemeente Hilvarenbeek (www.hilvarenbeek.nl) digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0798.BPherontwGroenstr-ON01

 

Omschrijving plan Het bestemmingsplan betreft de herinrichting van Groenstraat 10 t/m 18 te Esbeek. De locaties Groenstraat 3 en Lage Mierdseweg 8a zijn hier ook aan verbonden.Het totale plan omvat:

- Sanering van vier intensieve veehouderijen in de Groenstraat (12, 13, 16 en 18);

- Sanering Lage Mierdseweg 8a;

- Omzetting van 3 (voormalige) agrarische bedrijfswoningen in burgerwoningen (Groenstraat 10, 13 en 18);

- Verwijdering van een koppelteken tussen twee bouwvlakken (Groenstraat 3 en 10);- Omzetting van een voormalige agrarische bedrijfslocatie in de bestemming “Wonen” (Groenstraat 10);

- Splitsing van 2 cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderijen (Groenstraat 12 en 16);

- Realiseren van 6 ruimte voor ruimte woningen. De hiervoor benodigde bouwtitels vloeien voort uit de saneringen in het plan (= bijna 9000 m2).

 

Ligging plangebied Het plangebied ligt aan de oostzijde van de kern Esbeek. Op de verbeelding - die onderdeel uitmaakt van het plan - is de exacte begrenzing weergegeven.

 

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan de gemeenteraad kenbaar maken. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer (013) 505 83 00.

Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via het elektronisch formulier “Zienswijze indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Via deze digitale indiening van uw zienswijze wordt er gebruik gemaakt van DigiD. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

 

Hilvarenbeek, 6 juni 2019.

burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,

 

burgemeester

de heer H.W.S.M Nuijten

 

secretaris de heer F.M. Jansen