Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 30816Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 8 juni 2019, nr. WJZ/ 18308608, houdende regels voor het aanvragen van een verlenging van de vergunning voor Public Access Mobile Radio in de 450 – 470 MHz-band (Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 18, vijfde en elfde lid, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Economische Zaken en Klimaat;

b. PAMR-vergunning:

de vergunning voor het gebruik van de frequentieruimte 451,76875 – 454,76875 MHz / 461,76875 – 464,76875 MHz ten behoeve van PAMR (Public Access Mobile Radio) die op grond van artikel 1 van het Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018 verlengbaar is.

§ 2. Aanvraag verlenging

Artikel 2

  • 1. Een aanvraag om verlenging van de looptijd van de PAMR-vergunning voor de periode 18 november 2020 tot en met 17 november 2024 wordt ingediend bij de minister.

  • 2. De aanvraag wordt binnen vier weken te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding van deze regeling voor 16.00 uur per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen, ter attentie van afd. S-NE Projectteam PAMR. De persoonlijke overhandiging vindt in de genoemde periode plaats op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.00 uur.

  • 3. Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

  • 4. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in de bijlage opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

Artikel 3

Indien niet is voldaan aan artikel 2, tweede lid, weigert de minister de verlenging van de PAMR-vergunning.

Artikel 4

  • 1. Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een van de in artikel 2, vierde lid, gestelde eisen, deelt de minister dit de aanvrager mee en stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

  • 2. De aanvrager heeft gedurende tien werkdagen te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

  • 3. De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid, binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, met dien verstande dat de ontvangst dan wel de overhandiging geschiedt op werkdagen tussen 8.30 uur en vóór 16.00 uur.

  • 4. Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, en op de wijze, genoemd in het derde lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde lid gestelde, eisen, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juni 2019

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

BIJLAGE 1, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID VAN DE REGELING AANVRAAG VERLENGING PAMR-VERGUNNING

Handtekening

(onderstaande is volledig en naar waarheid ingevuld):

..........

Aan: Agentschap Telecom,

t.a.v. afd. S-NE, team PAMR

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van de PAMR-vergunning voor de periode 18 november 2020 tot en met 17 november 2024.

Naam van de vergunninghouder: ..........

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent: .......... , ..........

Informatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): ..........

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

Op 13 november 2018 is het Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018 gepubliceerd. In dat besluit is bepaald dat de momenteel in gebruik zijnde vergunning met dossiernummer 5749257 in de 450 – 470 MHz-band voor PAMR (‘Public Access Mobile Radio’) verlengbaar is tot en met 17 november 2024. In de toelichting op het desbetreffende besluit is gemotiveerd waarom de PAMR-vergunning verlengbaar is gemaakt.

In artikel 18, vijfde lid, van het Frequentiebesluit 2013 is bepaald dat een aanvraag om een verlenging wordt ingediend binnen een bij ministeriële regeling te bepalen periode. Deze regeling strekt tot vaststelling van deze periode.

2. Aanvraagprocedure

Naast de periode waarbinnen een aanvraag voor een PAMR-vergunning moet worden ingediend, bevat de regeling ook voorschriften waaraan de aanvraag tot verlenging moet voldoen. De aanvraag moet volgens een voorgeschreven model worden ingediend, vergezeld van de in dat model genoemde gegevens en bescheiden. De aanvraagprocedure is eenvoudig. Indien voor een vergunning geen verlenging wordt aangevraagd, kan hier na afloop van de aanvraagperiode niet op worden teruggekomen.

3. Verlengingsprijs

Op grond van artikel 3.15 van de Telecommunicatiewet kan de Minister van Economische Zaken en Klimaat in het geval van een verlenging van de vergunning, teneinde een optimaal gebruik van frequentieruimte te waarborgen, in overeenstemming met de Minister van Financiën, bij ministeriële regeling bepalen dat de houder van een vergunning een bedrag verschuldigd is voor het gebruik van de frequentieruimte waarop de vergunning betrekking heeft. De hoogte van dit bedrag wordt gerelateerd aan de waarde die een ander dan de degene wiens vergunning wordt verlengd toekent aan de frequentieruimte – met bijbehorende beperkingen en voorwaarden-, indien deze frequentieruimte vrij zou komen op het tijdstip waarop de vergunning zonder verlenging af zou lopen (Kamerstukken II 2007/08, 31 412, nr. 3, blz. 21 en 22). Dit wordt vanuit een economische benadering geconcretiseerd aan de hand van een opportuniteitskostenbenadering. Dit zijn de kosten van het in gebruik houden van een vergunning, de (fictieve) prijs die de hoogst biedende potentiële verkrijger voor de vergunning zou betalen. In lijn met deze redenering wordt de waarde van vergunningen bij verlenging benaderd door de waarde te bepalen die een vergunning vertegenwoordigt voor de potentiële verkrijger. Deze opportuniteitskostenbenadering is consequent toegepast bij de voorgaande verlengingen van telecom- en omroepvergunningen waartoe het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloot.

Overeenkomstig deze bestendige lijn is aan SEO Economisch onderzoek gevraagd advies uit te brengen over de verlengingsprijs voor de PAMR vergunning. Er zijn twee mogelijke manieren om opportuniteitskosten te bepalen: een kasstroombenadering en een marktbenadering. Uit het adviesrapport blijkt dat aan beide benaderingen haken en ogen zitten. Voor wat betreft de kasstroombenadering concludeert SEO Economisch Onderzoek dat er op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over het businessmodel van een potentiële verkrijger om gebruik te kunnen maken van de kasstroombenadering. Daarbij is het gegeven de beperking van de gebruiksvoorwaarden aannemelijk dat de waarde gedurende de verlengingsperiode voor een potentiële verwerver mogelijk nihil is. In dit geval zijn voor de bepaling van de waarde van de vergunning in feite alleen de gegevens van de huidige vergunninghouder beschikbaar. Er zijn onvoldoende bruikbare gegevens van andere vergunningen voorhanden. In een rechterlijke uitspraak van 8 januari 2015 (ECLI:NL:CBB:2015:2) is bovendien in hoogste instantie geoordeeld dat het bepalen van een verlengingsprijs aan de hand van de kasstroom van de vergunninghouder wiens vergunning verlengbaar is gemaakt niet is toegestaan. Daarmee is de kasstroombenadering in dit specifieke geval niet bruikbaar. Voor wat betreft de marktbenadering geeft SEO Economisch Onderzoek een indicatieve bandbreedte die mede gebaseerd is op (veiling)prijzen in andere landen, maar die uitgaat van het gebruik van het betreffende spectrum zónder beperking. Op basis van deze analyse en het advies wordt geconcludeerd dat een consistente toepassing van een methodiek zoals eerder gehanteerd en gestoeld op opportuniteitskosten ertoe leidt dat bij deze verlenging geen verlengingsprijs kan worden bepaald. Uit de openbare internetconsultaties van het beleidsvoornemen en het concept Verlengbaarheidsbesluit bleek een breed gedeelde opvatting dat het, gelet op de huidige onduidelijkheid over (alternatieve) gebruikstoepassingen, verstandig is de verdeling uit te stellen en daarmee de huidige vergunning te verlengen. Deze onderkende onduidelijkheid in (alternatieve) gebruikstoepassingen heeft een drukkend effect op de waarde van de frequenties voor potentiële andere marktpartijen voor de duur van een verlenging. Dit gevoegd bij de gebruiksbeperking die aan een vergunninghouder gedurende de verlenging zou worden opgelegd, maakt dat uit het onderzoek van SEO volgt dat er geen waarde aan kan worden verbonden, zonder speculatieve aannames. Daarbij is niet uitgesloten dat die waarde nihil is.

In het licht van het voorgaande wordt tevens geconcludeerd dat geen sprake is van het verlenen van staatssteun in de zin artikel 107 VWEU door in dit geval af te zien van de bevoegdheid tot vaststelling van een bedrag op grond van 3.15 van de Telecommunicatiewet (zie in dit verband ook EU-Gerecht van eerste aanleg, 4 juli 2007, II-02097 en HvJEU 2 april 2009, I-02665 (Bouygues/Commissie)).

4. Consultatie

Het ontwerp van deze regeling is via internet geconsulteerd en daarop is één niet-openbare reactie ontvangen die enkele kanttekeningen plaatst bij het advies van SEO. Deze reactie heeft verder geen aanleiding tot wijziging van deze regeling gegeven.

5. Regeldrukeffecten

Deze regeling leidt tot een zeer beperkte eenmalige verhoging van de administratieve lasten voor de houder van de PAMR-vergunning en heeft verder geen gevolgen voor de nalevingskosten of voor de toezichtslasten. Deze eenmalige verhoging is gelegen in de verplichting voor de vergunninghouder van de PAMR-vergunning om bij het aanvragen van een verlenging een bewijsstuk te overleggen waaruit blijkt dat de natuurlijk persoon die namens de vergunninghouder de verlenging aanvraagt bevoegd is om die handeling namens de vergunninghouder te verrichten. Zie artikel 2, vierde lid, van deze regeling. Er is voor gekozen om deze verplichting bij de vergunninghouder neer te leggen omdat niet zeker is dat de bevoegdheid ook uit eigen onderzoek in een publieke bron zoals het register van de Kamer van Koophandel is te verifiëren.

Om aan deze verplichting te voldoen zal een interne juridisch adviseur van de vergunninghouder één of meerdere bewijsstukken moeten verzamelen. De verwachting is dat dit maximaal één uur in beslag neemt en slechts eenmalig hoeft te worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden begroot op € 70,–.

6. Vaste verandermomenten en inwerkingtreding

Deze regeling is gericht op de verlenging van de PAMR-vergunning. Het is van groot belang voor (markt)partijen dat de verlenging van de vergunning zo spoedig mogelijk plaatsvindt, gelet op het feit dat de betreffende vergunning op 17 november 2020 afloopt. Continuïteit in het frequentiegebruik is gebaat bij tijdige afronding van de procedure. Met het oog hierop is afgeweken van het beleid ten aanzien van de vaste verandermomenten. De uitzonderingsgrond ‘hoge c.q. buitensporige private of publieke voor- en nadelen van vertragingen of vervroeging van invoering’ is hier van toepassing. Deze regeling treedt om die reden een dag na de publicatie er van in de Staatscourant in werking.

II. Artikelen

Artikel 2

Er is één verlengbare PAMR-vergunning. Een aanvraag tot verlenging dient binnen vier weken te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding van deze regeling voor 16.00 uur per post te zijn ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging te zijn ingediend. Persoonlijke overhandiging is mogelijk op werkdagen binnen de in het tweede lid genoemde werkuren. De aanvraag tot verlenging betreft een verlenging voor een vaste periode van 18 november 2020 tot en met 17 november 2024. De PAMR-vergunning bevat vanaf het tijdstip van verlenging enkele wijzigingen in de definities van de vergunning, die reeds kenbaar zijn door raadpleging van bijlage 1 van het Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018.

Artikelen 3 en 4

De vereisten ten aanzien van tijdstip en wijze van indiening van een aanvraag om verlenging vormen weigeringsgronden. Indien niet is voldaan aan de andere vereisten – betreffende het gebruik van het aanvraagmodel en bijvoeging van de gevraagde gegevens en bescheiden – kan dat aanleiding zijn de aanvraag buiten behandeling te stellen, op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht. Artikel 4 bevat hiervoor nadere regels.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer