Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 30707Interne regelingen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2019, nr. DOB/8437838, houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 in verband met de wijziging van de naam van de Erfgoedinspectie in Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In onderdeel g van artikel 1 wordt ‘het hoofd van de Erfgoedinspectie’ vervangen door ‘de directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed’.

2. In het tweede lid van artikel 7 wordt ‘Erfgoedinspectie’ vervangen door ‘Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed’.

B

Het derde lid van artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin vervalt de zinsnede ‘ op het ministerie’.

2. De punt aan het slot van de tweede volzin wordt vervangen door ‘ of het betreffende dienstonderdeel.’.

ARTIKEL II

De bijlage van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede onderdeel onder a van paragraaf 3.1 van hoofdstuk 3 wordt ‘Erfgoedinspectie’ vervangen door ‘Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed’.

2. Paragraaf 9.1 van hoofdstuk 9 komt als volgt te luiden:

9.1 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft als taak toe te zien op de naleving van:

 • a) Het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 ten aanzien van het beheer van overheidsinformatie en archieven door overheidsorganen;

 • b) het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet BES ten aanzien van de zorg voor en het beheer van overheidsinformatie en archieven in Caribisch Nederland;

 • c) het bepaalde bij of krachtens de Erfgoedwet. Dit betreft onder meer:

  • het stelsel van de archeologische monumentenzorg, waaronder certificering, opgravingen, vondsten en archeologische rijksmonumenten, op land en op zee;

  • het stelsel van de gebouwde en groene monumentenzorg, waaronder de instandhouding van rijksmonumenten door professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM’s);

  • behoud en beheer van de rijkscollectie;

  • beschermde cultuurgoederen en verzamelingen in particulier en kerkelijk bezit;

  • in- en uitvoer van wettelijk beschermde cultuurgoederen van Nederland, EU-lidstaten en partijen bij de UNESCO-verdragen van 1954 en 1970;

 • d) Het bepaalde bij of krachtens de Sanctiewet 1977 (Sanctieregeling Irak 2004 II en Sanctieregeling Syrië 2012).

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed verleent vergunningen voor uitvoer van cultuurgoederen die uit de EU worden uitgevoerd (artikel 4.23 Erfgoedwet, Verordening (EG) 116/2009), en is aangewezen als centrale autoriteit in de zin van Richtlijn 2014/60/EU.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed beschikt over een aantal inspecteurs dat is aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij zijn op grond van artikel 8.4 van de Erfgoedwet belast met de opsporing van bepaalde strafbare feiten met betrekking tot cultureel erfgoed.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voert haar toezichtstaken uit overeenkomstig de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties. Zij informeert de beleidsonderdelen van het ministerie en uitvoeringsdiensten over de uitvoering van bestaande regels en de werking van beleid in de praktijk, en informeert de beleidsinhoudelijk verantwoordelijke minister, zo nodig rechtstreeks, over haar bevindingen, oordelen, adviezen en andere relevante gegevens.

Op grond van genoemde Aanwijzingen en artikel 25b, tweede lid, van de Archiefwet biedt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed jaarlijks een verslag aan over de wijze waarop toezicht is gehouden en over de resultaten van het toezicht.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Algemeen

Met ingang van 1 maart 2019 wordt de Erfgoedinspectie voortaan aangeduid als de ‘Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed’. Met het voorliggende besluit wordt deze naamswijziging geformaliseerd. Uiteraard is deze wijziging in de rest van het organisatie- en mandaatbesluit waar nodig verwerkt.

Voorts is in de bijlage bij het besluit de taakomschrijving van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed geactualiseerd.

Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het derde lid van artikel 11 in lijn met de huidige praktijk te brengen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel B

In de praktijk worden de ondermandaten van de dienstonderdelen die buiten het gebouw van het ministerie in Den Haag zijn gevestigd, (ook) in de vestiging van het betreffende dienstonderdeel ter inzage gelegd dan wel (ook) op de eventuele eigen internetsite van dat dienstonderdeel gepubliceerd. Met deze nieuwe formulering van het derde lid van artikel 11 wordt bij deze – feitelijk vanzelfsprekende – praktijk aangesloten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven