Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2019, 30612Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Hallsedijk 53-55 Empe” gemeente Brummen

Logo Brummen

 

 • Donderdag 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Hallsedijk 53-55 Empe” ongewijzigd vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van dinsdag 4 juni 2019 gedurende 5 weken het bestemmingsplan “Hallsedijk 53-55 Empe” NL.IMRO.0213.BPBG700056-va01 ter inzage ligt.

 •  

 • Bestemmingsplan

 • Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Brummen. Het plan maakt een functieverandering mogelijk van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ en ‘Wonen’ en omvat de sloop van diverse voormalige agrarische opstallen op de percelen aan de Hallsedijk 53 en 55, kadastraal bekend gemeente Brummen, sectie K, deels nr. 729 en deels 749.

 

 • I nzage termijn

 • Analoog

 • Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf dinsdag 4 juni tot en met woensdag 16 juli 2019, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 •  

 • Digitaal

 • Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder ‘Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700056-va01

 •  

 • Beroep vastgesteld bestemmings plan

 • Van donderdag 4 juni 2019 tot en met woensdag 16 juli 2019 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

 •  

 • Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

 • 1.

  Die zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

 • 2.

  Die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot indienen van zienswijzen in staat zijn geweest.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het indienen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 •  

 •  

 •