Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 27 mei 2019, nr. 2600577, tot wijziging van de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 35 van de Wet Justitie-subsidies en artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, onder a, wordt ‘31 december 2018’ vervangen door ‘31 december 2021’.

B

In artikel 4, derde lid, wordt ‘1 juli 2019’ vervangen door ‘1 juli 2022’.

C

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

Deze regeling is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 3 de aanvrager aantoont dat de overval is gepleegd in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

D

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘1 juli 2019’ vervangen door ‘1 juli 2022’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling bestaat sinds 2010. In het licht van artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht heeft Avans Hogeschool deze regeling geëvalueerd1. Geconcludeerd is dat de subsidieregeling door alle partijen, slachtoffers en experts, als positief wordt beoordeeld. Dit geldt voor de daadwerkelijke veiligheid, in de zin van een verminderde kans op overvallen en een verminderde blootstelling aan gevaarlijke situaties die tot overvallen leiden.

Uit de evaluatie komt verder naar voren dat het aannemelijk is dat de regeling heeft bijgedragen aan het veiligheidsgevoel van de burger en ondernemer die slachtoffer is geworden van een overval. Respondenten geven onder andere aan dat zij zich nooit hadden kunnen beveiligen zonder deze subsidieregeling. Ook wordt aangegeven dat door de subsidieregeling het aangeschafte materiaal van een betere kwaliteit kon zijn. Omdat in het licht van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat de regeling heeft bijgedragen aan het veiligheidsgevoel van de slachtoffers en aan het voorkomen van herhaald slachtofferschap en hiermee dus tegemoet wordt gekomen aan het doel van de stimuleringsregeling, wordt de regeling verlengd tot en met 31 december 2021.

Uitbreiding BES

Tot op heden was de regeling niet beschikbaar voor slachtoffers op Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES). Sinds 1 april 2019 vallen personen op de BES onder de reikwijdte van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. In het licht daarvan wordt de reikwijdte met de onderhavige regeling uitgebreid naar inwoners van de BES die slachtoffer zijn van een overval.

De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal € 1.000,– voor preventieve maatregelen tegen woning- en bedrijfsovervallen. Net als bij de uitkeringen op grond van de Wet Schadefonds geweldsmisdrijven worden op de BES dezelfde bedragen gehanteerd als in Europees Nederland. Betaling aan aanvragers op de BES zal echter geschieden in dollars. De hoogte van het bedrag in US-dollar is afhankelijk van de wisselkoers op de dag van uitbetaling.

Financiën

De regeling van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zogenaamde open einde regeling (geen budgettair plafond). Uit politiecijfers blijkt dat het aantal overvallen op Bonaire, St. Eustatius en Saba de laatste jaren niet boven de 50 uitkomt. Uitgaande van 50 aanvragen zou er door de uitbreiding naar de BES ten hoogste € 50.000 extra aan subsidie worden uitgekeerd.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Evaluatie geplaatst op de site Avans.nl

Naar boven