Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStaatscourant 2019, 30575VerkeersbesluitenVerkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen herinrichting Provincialeweg te Hoorn (deelgebied oostelijke aansluiting A7)

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Registratienummer 19.1038855

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

Na overweging van het volgende:

Wettelijke grondslag verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, of indien dit een nadere uitleg inhoudt van de op de borden voorkomende aanduiding (artikel 8 BABW).

Wij zijn bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit op grond van artikel 18, lid 1 onder c WVW 1994, het BABW, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), de Waterschapswet, het Reglement voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012 en de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012.

Motivering en doel

De Provincialeweg is gelegen binnen en buiten de bebouwde kom van Hoorn. Het gedeelte van de Provincialeweg dat buiten de bebouwde kom is gelegen, is in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Hoorn is vastgelegd in het Masterplan Hoofdinfrastructuur Hoorn en maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. De Provincialeweg is in het Masterplan gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg type A. Op dit type wegen staat een vlotte doorstroming van het verkeer centraal.

De aansluitingen van de Provincialeweg ten westen van de aansluiting met de weg Keern zijn in de huidige situatie vormgegeven door middel van rotondes. Uit een recente verkeersstudie is gebleken dat de (toekomstige) verkeersafwikkeling op de Provincialeweg op en rondom deze rotondes onvoldoende is. De verzadigingsgraad op de rotondes neemt de komende jaren fors toe, dit heeft negatieve gevolgen wat betreft de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Op 4 april 2017 heeft de gemeenteraad van Hoorn ingestemd met de aanpak van het knelpunt turborotonde. De gemeente Hoorn is dan ook voornemens een herinrichting uit te voeren op de Provincialeweg en de wegen in de directe omgeving van deze weg. De herinrichting heeft als doel de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet te bevorderen.

In samenwerking met belanghebbenden is in een klankbordgroep een longlist aan mogelijke maatregelen afgewogen in een variantenstudie. Uit deze variantenstudie blijkt dat het vervangen van twee rotondes voor twee kruispunten geregeld met verkeerslichten het beste scoort op basis van veiligheid en verkeersafwikkeling. Deze voorkeursvariant is inmiddels uitgewerkt tot een definitief verkeersontwerp. Volgens dit verkeersontwerp moeten diverse verkeersmaatregelen worden getroffen waarvoor een verkeersbesluit vereist is. Voorliggend verkeersbesluit omschrijft de besluitplichtige verkeersmaatregelen die genomen worden op en rondom het kruispunt van de Provincialeweg met de oostelijke op- en afrit van de A7. Separaat aan dit verkeersbesluit worden door het college van burgemeester en wethouders van Hoorn verkeersbesluiten genomen voor de andere deelgebieden in het projectgebied op grondgebied van de gemeente Hoorn.

Uit de hiervoor genoemde variantenstudie is gebleken dat wat betreft de verkeersafwikkeling de huidige enkelstrooksrotonde overbelast raakt en dat er in de nabije toekomst meer verkeersaanbod ontstaat dan de rotonde kan verwerken. De ombouw van de huidige rotonde in een gelijkvloers kruispunt geregeld met verkeerslichten is een vereiste vanuit het oogpunt van doorstroming van A7 en het onderliggend wegennet. Door middel van het modelleren van een dynamische simulatie is gebleken dat de doorstroming sterk wordt verbeterd met een gelijkvloers met verkeerslichten geregeld kruispunt.

Het kruispunt wordt aan de oost- en westzijde voorzien van drie opstelstroken (2 voor rechtdoor en 1 voor richting noord). De afrit van de A7 (zuidzijde) wordt ter hoogte van het kruispunt voorzien van drie opstelstroken (twee voor rechtsaf en een gecombineerde voor rechtdoor en linksaf). De rotonde wordt opgeheven door middel van het verwijderen van de verkeersborden B6 en D1 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief de bijbehorende haaientanden. De rotonde is in de huidige situatie voorzien van een bypass (aparte rijstrook) komende van zuidelijke en oostelijke richting. Met de nieuwe inrichting van het kruispunt worden deze rijbanen opgeheven. De verkeersborden D3 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de betreffende splitsingen worden tevens verwijderd.

Naast het plaatsen van verkeerslichten wordt de voorrangsregeling door middel van verkeerstekens op het betreffende kruispunt zodanig ingesteld dat bestuurders die zich bevinden op de afrit van de A7 voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Provincialeweg. Deze voorrangsregeling wordt ingesteld door middel van het plaatsen van de verkeersborden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden op het wegdek. Aan de westzijde van het kruispunt worden de verkeersborden B2 van bijlage 1 van het RVV 1990 geplaatst op de Provincialeweg om het einde van de voorrangsweg aan te duiden.

De diverse kruispuntstromen worden van elkaar gescheiden door de toepassing van midden geleiders op de kruispunttakken van de Provincialeweg. Ter nadere aanduiding van de gewenste rijrichting voor bestuurders op deze kruispunttakken wordt een gebod ingesteld om de midden geleiders te passeren aan de rechterzijde door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990.

De hiervoor benoemde verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij het treffen van de verkeersmaatregelen. Gelet op de hiervoor benoemde motivering wordt het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang geacht.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 en 25 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschef van de Politie Noord-Holland. Deze adviseerden positief op het voorgenomen besluit

Advies gemeente Hoorn

Overeenkomstig artikel 25 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met gemeente Hoorn. Deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit.

Besluit

 • I.

  door middel van het verwijderen van de verkeersborden B6 en D1 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden op het wegdek de rotonde en bijbehorende voorrangsregeling op het kruispunt Provincialeweg – afrit autosnelweg 7 (oostzijde) op te heffen;

 • II.

  door middel van het verwijderen van de verkeersborden D3 van bijlage 1 van het RVV 1990 de aanduiding dat het bord aan beide zijden mag worden voorbijgegaan ter hoogte van het kruispunt Provincialeweg – afrit autosnelweg 7 (oostzijde) op te heffen;

 • III.

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden B1, B2 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden op het wegdek een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Provincialeweg – afrit autosnelweg 7 (oostzijde), waarbij bestuurders die zich bevinden op de afrit van de autosnelweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Provincialeweg;

 • IV.

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de middengeleiders van de kruispunttakken van de Provincialeweg ter hoogte van het kruispunt met de afrit autosnelweg 7 (oostzijde), een gebod voor alle bestuurders in te stellen om de borden voorbij te gaan aan de rechterzijde.

 • V.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten d.d. 14-05-2019.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

namens dezen,

S.A. Langeweg,

Hoofd Afdeling Waterveiligheid & Wegen

Dit besluit is vastgesteld krachtens de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012. Dit besluit bevindt zich ten kantore van het hoogheemraadschap aan Het Stationsplein 136 , 1703 WC Heerhugowaard, waar het tijdens kantooruren kan worden ingezien. Tegen betaling kan een kopie van dit besluit worden verkregen.

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:

 • Gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn.

 • Politie Noord-Holland, Postbus 57, 2000 AB Haarlem.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening van het bezwaar, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u zich te richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening. Het adres van de rechtbank is: Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Bijlage