Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 30568Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN' Herinrichting Middenweg (deel Noord)'

Logo Lelystad

 

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat op basis van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gedeelte van de Middenweg te Lelystad tussen de rotonde nabij het provinciehuis (kruising Visarenddreef/Stationslaan) en de rotonde nabij het ziekenhuis (kruising Middendreef/Ziekenhuisweg).

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting Middenweg (deel Noord)’ – als voorontwerp-bestemmingsplan genaamd 'Nieuwe Middenweg' - voorziet in een wijziging van de bestaande infrastructuur door middel van een scheiding van het openbaar (bus)vervoer en het overige verkeer. De scheiding is bedoeld om de verkeersdoorstroming op de Middenweg te verbeteren en een snellere en qua tijd stabielere busverbinding te realiseren tussen station Lelystad-Centrum en de luchthaven. Met de uitvoering van dit bestemmingsplan worden ook verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid mogelijk gemaakt voor de aan het plangebied grenzende gronden. Zo wordt de fietsoversteek over de Reaalhof veiliger gemaakt en wordt ook de toegang tot de Zilverparkgarage/Reaalhof verbeterd.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 5 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 2 te Lelystad. De informatiebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Zaterdag gesloten. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.lelystad.nl. Deze mogelijkheid wordt ook geboden in het stadhuis.

Het plan ID-nummer is NL.IMRO.0995.BP00069-OW01.

 

Reageren

Tijdens de termijn van terinzageligging kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Lelystad, Postbus 91, 8200 AB te Lelystad. Indien u een mondelinge zienswijze wilt geven of indien u nadere informatie wenst, kunt u hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer 140320 (Team Bestemmingsplannen, de heer A.F. Testor).

 

Lelystad, 21 mei 2019 Gemeente Lelystad