Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 30565Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 mei 2019, nr. WJZ/ 19127061, tot houdende wijziging van het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen in verband met het Besluit versterking gebouwen Groningen

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

betrokken bestuurders:

betrokken ministers, de commissaris van de Koning en de gedeputeerden van de Provincie Groningen en de burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeenten;

betrokken bestuursorganen:

bestuursorganen van de betrokken gemeenten, de bestuursorganen van de provincie Groningen en de betrokken ministers;

betrokken gemeenten:

de gemeenten waarop het Programma Aardbevingsbestendig Groningen betrekking heeft;

betrokken ministers:

de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid;

Centrum voor Veilig Wonen:

besloten vennootschap Arcadis CED Project Service Bureau B.V.;

college van burgemeester en wethouders:

college van burgermeester en wethouders als bedoeld in het Besluit versterking gebouwen Groningen;

commissie:

Tijdelijke commissie versterken als bedoeld in artikel 15 van het Besluit versterking gebouwen Groningen;

gemeenteraad:

gemeenteraad als bedoeld in het Besluit versterking gebouwen Groningen;

minister:

Minister van Economische Zaken en Klimaat;

plan van aanpak:

plan van aanpak als bedoeld in artikel 6 het Besluit versterking gebouwen Groningen;

Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen:

programma met maatregelen en voorzieningen om de opgaven in Groningen op het gebied van bescherming tegen veiligheidsrisico’s als gevolg van aardbevingen te realiseren en in samenhang de leefbaarheid, duurzaamheid en de economie van het aardbevingsgebied te bevorderen;

Tijdelijke Overeenkomst Operationalisering Aansturing Versterkingsoperatie:

Tijdelijke Overeenkomst Operationalisering Aansturing Versterkingsoperatie tussen de Staat en de NAM van 16 mei 2019;

tijdelijke samenwerkingsovereenkomst:

tijdelijke samenwerkingsovereenkomst NCG met CVW over versterkingsoperatie van 17 mei 2019;

versterkingsbesluit:

versterkingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van het Besluit versterking gebouwen Groningen.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘Nationaal Coördinator Groningen’ vervangen door ‘Dienst Nationaal Coördinator Groningen die ressorteert onder de minister’.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De Dienst Nationaal Coördinator Groningen staat onder leiding van de directeur Nationaal Coördinator Groningen.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘Nationaal Coördinator’ vervangen door ‘Dienst Nationaal Coördinator Groningen’.

b. In onderdeel d wordt na ‘Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ ingevoegd ‘waaronder het zorg dragen voor de uitvoering van de versterking van gebouwen en werken in verband met de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningerveld en daarmee samenhangende werkzaamheden’.

c. Onder vervanging van de punt worden aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, de volgende onderdelen toegevoegd:

 • i. in het kader van het Besluit versterking gebouwen Groningen:

  • het ondersteunen van de commissie bij de uitoefening van de aan de commissie ingevolge het Besluit versterking gebouwen Groningen opgedragen taken;

  • het ondersteunen van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bij de uitoefening van hun in het Besluit versterking gebouwen Groningen genoemde rollen bij de versterkingsoperatie;

  • het namens de minister voorbereiden en nemen van versterkingsbesluiten;

  • zorgdragen voor de uitvoering van de versterkingsbesluiten conform het plan van aanpak;

 • j. het, met in achtneming van artikelen 3 en 4 van de Tijdelijke Overeenkomst Operationalisering Aansturing Versterkingsoperatie, operationeel aansturen van het Centrum voor Veilig Wonen binnen de kaders van de tijdelijke samenwerkingsovereenkomst;

 • k. het verslag doen van haar werkzaamheden aan de minister, de commissie, Staatstoezicht op de Mijnen en de regionale overheden waarbij ten minste aandacht besteed wordt aan de scope van de versterkingsoperatie, de voortgang van de uitvoering, de planning, de financiële verplichtingen en uitgaven;

 • l. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Arbiters Bodembeweging en van de Commissie bijzondere situaties.

C

Artikel 3 vervalt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 mei 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Met deze wijziging van het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen krijgt NCG een aantal extra taken voor het versterken van gebouwen in Groningen. Deze taken passen binnen de rol die NCG nu in Groningen vervult. NCG is een belangrijk onderdeel van de versterkingsopgave in Groningen en in het Besluit versterking gebouwen Groningen krijgt NCG een aantal taken. Deze taken worden in het instellingsbesluit opgenomen. Voor een uitgebreide beschrijving van de rollen en taken onder het Besluit versterking gebouwen Groningen wordt verwezen naar de toelichting bij dat besluit.

Een taak die gerelateerd is aan het Besluit versterking gebouwen Groningen is de aansturing van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). CVW voert in opdracht van NAM nu grote delen van de uitvoering van de versterkingsopgave uit. Omdat afgesproken is om NAM uit het systeem te halen is besloten om de operationele aansturing van CVW bij NCG te leggen. NAM blijft wel de opdrachtgever en financier van CVW. NCG zal echter degene zijn die, in samenspraak met de gemeenten, bepaalt welke huizen in welke volgorde opgenomen, beoordeeld en versterkt moeten worden. Er wordt gewerkt om NAM geheel uit het systeem te halen en tot de tijd dat dat gebeurd is, wordt via de hier beschreven procedure gewerkt.

CVW staat tot eind 2019 onder contract bij NAM. De operationele aansturing zal plaatsvinden door NCG. Dit betekent dat de rol van NAM beperkt is tot het betalen van facturen van CVW.

Financieel mandaat

Voor het doen van uitgaven heeft NCG een financieel mandaat dat zich uitstrekt tot het apparaatsbudget en het ter beschikking gestelde programmabudget op beleidsartikel 5 van de begroting van EZK. Dit is geregeld in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019. Voor beslissingen over de versterkingsoperatie die leiden tot kosten voor NAM zal de directeur NCG bevoegd zijn besluiten te nemen zolang deze in overeenstemming zijn met het Besluit versterking gebouwen Groningen, de Tijdelijke Overeenkomst Operationalisering Aansturing Versterkingsoperatie en de kaders versterken. Ook dit zal worden geregeld in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes