Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 30534Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 mei 2019, nr. WJZ/ 19057383, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling en wijziging van de module Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 9, 10, 11 en 36 van Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002 (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad en de artikelen 2, 5 en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.9.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘1 januari 2018 tot en met 31 december 2018’ vervangen door ‘1 januari 2019 tot en met 31 december 2019’.

2. In het vierde lid wordt ‘1 januari 2018’ telkens vervangen door ‘1 januari 2019’.

B

In artikel 2.9.4, onderdeel d, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

C

Artikel 2.9.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 0,09’ vervangen door ‘€ 0,078’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 0,15’ vervangen door ‘€ 0,138’.

ARTIKEL II

In de tabel in artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 wordt onder de rij van ‘titel 2.9 Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella’ een rij ingevoegd, luidende:

Titel 2.9: Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

2.9.2

   

01-07-2019 t/m 14-01-2020

€ 5.130.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 mei 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019. Met deze regeling wordt titel 2.9 (Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella) van de Regeling nationale EZ-subsidies gewijzigd en opnieuw opengesteld.

De subsidiemodule Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella dient ter uitvoering van het nationale programma ter bestrijding van salmonella bij pluimvee. Hiervoor is door de Europese Unie een financiële bijdrage ter beschikking gesteld. Dit programma is door de Europese Commissie goedgekeurd middels de Grant Decision approving national programmes and associated funding. Decision number SANTE/VP/2019/NL/S12.798245 van 29 januari 2019 (Ares(2019)540142).

Door openstelling van de module kunnen pluimveehouders ook in 2019 in aanmerking komen voor subsidie voor de aankoop van tegen Salmonella enteritidis gevaccineerd pluimvee of tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium gevaccineerd pluimvee. Deze subsidiemodule bevat staatssteun en wordt gerechtvaardigd door de Steunmaatregel SA.39008 (2014/N).

Deze wijzigingsregeling heeft geen effecten op de regeldruk.

Het vaste kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) kent voor ministeriële regelingen vier momenten van inwerkingtreding. Één van die momenten is 1 juli, de dag waarop deze regeling in werking treedt. Hiermee is voldaan aan de vaste publicatiemomenten. Wel wordt afgeweken van de publicatietermijn van twee maanden. Gegeven de voordelen voor pluimveehouders is het evenwel wenselijk de module zo snel mogelijk open te stellen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten