Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 30493Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 mei 2019, nr. 2019-000006351, tot wijziging van de Regeling basisregistratie personen in verband met de toevoeging van het gebied Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem aan de Landentabel (tabel 34) van het Logisch Ontwerp GBA

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Besluit basisregistratie personen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling basisregistratie personen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, onderdeel a, wordt ‘versie 3.11’ vervangen door ‘versie 3.11a’.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘versie 3.11’ vervangen door ‘versie 3.11a’.

C

In het opschrift van bijlage 1 wordt ‘versie 3.11’ vervangen door ‘versie 3.11a’.

D

Bijlage 4 wordt vervangen door de bijlage als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage 1 die ter inzage wordt gelegd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

BIJLAGE 1., BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL D

Bijlage 4. Logisch Ontwerp GBA, versie 3.11a

Bijlage bij artikel 3, eerste lid

Deze bijlage wordt ter inzage gelegd en tevens via https://www.rvig.nl beschikbaar gesteld.

TOELICHTING

Inleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling basisregistratie personen (hierna: Regeling BRP). De wijziging behelst het toevoegen van het gebied ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ aan de Landentabel (tabel 34) van het Logisch Ontwerp GBA.

Aanleiding en achtergrond

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft signalen ontvangen waaruit is gebleken dat ingeschrevenen geboren in Oost-Jeruzalem met verschillende geboortelanden staan geregistreerd in de basisregistratie personen (hierna: BRP). Naar aanleiding hiervan heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 17 april 2014 de ‘Richtlijn opname geboorteland personen geboren in Oost-Jeruzalem’ uitgevaardigd met als doel een eenduidige registratie van het geboorteland van deze ingeschrevenen in de BRP. Ingevolge de richtlijn diende voor personen die zijn geboren na 14 mei 1948 in ‘Gazastrook of Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’, en die op grond van aangifte van verblijf en adres zich inschrijven in de BRP of verzoeken om correctie van het geboorteland in de BRP, het geboorteland te worden geregistreerd onder code 0000 met de omschrijving ‘Onbekend’.1

Op 11 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan in een hoger beroepszaak waarin de appellant had verzocht om zijn geboorteland in de BRP te wijzigen van ‘Israël’ naar ‘Palestina’ of ‘het Bezette Palestijnse Gebied’.2 In deze uitspraak overweegt de Afdeling dat het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente niet mag afwijken van de Landentabel. Het college had het verzoek van de appellant dan ook terecht afgewezen, aldus de Afdeling. Ten overvloede overweegt de Afdeling dat gelet op de toelichting bij artikel 23 van het Besluit basisregistratie personen de mogelijkheid bestaat om in de Landentabel voor een aanduiding van de plaats waar een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden zowel ‘door Nederland erkende staten als niet-erkende gebieden’ op te nemen.

Naar aanleiding van deze uitspraak is besloten tot het wijzigen van de Landentabel.3

Inhoud van de wijziging

De Landentabel bevat de codes, namen en geldigheidstermijnen van voormalige en huidige landen en gebieden. Op grond van het beleid van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Buitenlandse Zaken komen alleen door het Koninkrijk der Nederlanden erkende staten en gebieden die staatkundig onderdeel uitmaken van een door het Koninkrijk erkende staat, in aanmerking voor opneming in de Landentabel.

Op grond van artikel 23 van het Besluit basisregistratie personen kan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij uitzondering besluiten om andere gebieden op te nemen in de Landentabel. De vermelding van gebieden moet passen binnen de systematiek van de Landentabel als bestuurlijk/staatkundige lijst en moet tevens in overeenstemming zijn met het buitenlands beleid van de Nederlandse regering. Om die reden heeft afstemming plaatsgevonden met de Minister van Buitenlandse Zaken.

Wijziging Landentabel

De wijziging behelst het toevoegen van het gebied ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ met als ingangsdatum 15 mei 1948. Vanwege het feit dat de omschrijving van het gebied in de Landentabel maximaal veertig posities kan bevatten, wordt de wijziging als volgt weergegeven. In de Landentabel wordt de omschrijving ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever’ opgenomen en de omschrijving ‘met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ wordt in een voetnoot aan de Landentabel toegevoegd.

Deze benaming is een door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Buitenlandse Zaken vastgestelde uitzondering gebaseerd op internationaal recht en in overeenstemming met de positie van het Koninkrijk ten aanzien van de niet-erkenning van de ‘Staat Palestina’. De benaming ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever’ is gebaseerd op de afspraken tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie in de Oslo-akkoorden en het Nederlandse standpunt dat Israël als bezettende mogendheid geen soevereiniteit over deze gebieden heeft. De benaming ‘Oost-Jeruzalem’ is gebaseerd op resoluties van de VN-Veiligheidsraad, zoals VN-Veiligheidsraad resolutie 478 (1980), waarin de annexatie door Israël als onrechtmatig is bestempeld, en het Nederlandse standpunt dat Oost-Jeruzalem als integrerend onderdeel van de Palestijnse gebieden beschouwt.

Gevolgen

Met het toevoegen van ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ aan de Landentabel kunnen ingezetenen op grond van artikel 2.58, eerste lid, van de Wet BRP en niet-ingezetenen op grond van artikel 2.81, derde lid, van de Wet BRP de algemene gegevens die verwijzen naar een land of gebied op verzoek in de BRP laten corrigeren.4

Verder is het mogelijk om ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ als algemeen gegeven dat verwijst naar een land of gebied in de BRP op te nemen bij een inschrijving van een ingezetene op grond van artikel 2.4 van de Wet BRP en bij een inschrijving van een niet-ingezetene op grond van artikel 2.67 en artikel 2.68 van de Wet BRP.

Uitvoering

De colleges van burgemeester en wethouders, de inschrijfvoorzieningen en de aangewezen bestuursorganen zijn met een nieuwsbrief geïnformeerd over het toevoegen van ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ aan de Landentabel. Dit betekent ook dat ‘Onbekend’ niet meer dient te worden geregistreerd in de BRP voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 14 mei 1948 in het gebied ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’. De ‘Richtlijn opname geboorteland personen geboren in Oost-Jeruzalem’ wordt ingetrokken.

In dezelfde nieuwsbrief zijn de colleges van burgemeester en wethouders, de inschrijfvoorzieningen en de aangewezen bestuursorganen ingelicht dat alleen op verzoek van een ingeschrevene een algemeen gegeven in de BRP kan worden gewijzigd van ‘Onbekend’ of ‘Israël’ naar ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’.

Consultatie

De conceptregeling is op grond van artikel 1.15 van de Wet BRP ter consultatie gezonden aan het Gebruikersoverleg BRP. De aangewezen bestuursorganen hebben aandacht gevraagd voor de communicatie richting hun medewerkers over deze wijziging. Naar aanleiding hiervan is in de voornoemde nieuwsbrief ook aandacht besteed aan de communicatie richting medewerkers.

De Landentabel wordt ook op Caribisch Nederland gebruikt. Om deze reden is de conceptregeling aan de bestuurscolleges ter consultatie voorgelegd. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Over de conceptregeling is tevens advies gevraagd aan het Adviescollege toetsing regeldruk. Het college heeft besloten geen formeel advies uit te brengen, omdat de regeling naar verwachting niet zal leiden tot omvangrijke gevolgen voor de regeldruk.

Inwerkingtreding

In artikel II is bepaald dat de regeling in werking treedt met ingang van 1 juli 2019, een vast verandermoment. Er is afgeweken van de minimale invoeringstermijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. Afwijking van de minimale invoeringstermijn is in dit geval niet bezwaarlijk, omdat de gebruikers via het Gebruikersoverleg BRP reeds zijn geïnformeerd over de wijziging en er geen omvangrijke gevolgen worden verwacht.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

De omschrijving ‘Onbekend’ betekent niet altijd dat aan de hand van brondocumenten niet kan worden achterhaald wat het geboorteland van betrokkene is. Het kan ook betekenen dat het geboorteland geen van de andere landen of gebieden in de Landentabel is.

X Noot
2

ABRvS 11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1188.

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 1490.

X Noot
4

Dit zijn de volgende gegevens: geboorteland of -gebied, land of gebied huwelijkssluiting of aangaan geregistreerd partnerschap, land of gebied ontbinding dan wel nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap, land of gebied overlijden, land adres buitenland en land vanwaar ingeschreven. Gegevens over niet-ingezetenen worden beperkt bijgehouden, zie artikel 2.69, eerste lid, van de Wet BRP.