Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 30361Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan De Weide, deelplan Zuidwoldigerweg 39, 2018 (voormalig terrein van de Wendakker) en ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Zuidwoldigerweg

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor de herontwikkeling van het perceel Zuidwoldigerweg 39 (voormalig terrein van de Wendakker) een bestemmingsplan voorbereid. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk op deze locatie 9 grondgebonden woningen en 10 appartementen te realiseren.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 30 mei tot en met 10 juli 2019 ter inzage bij de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op http://www.hoogeveen.nl/inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP9004003-ON01.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jenny Nijzing via telefoonnummer 14 0528.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Voor het mogelijk maken van woningbouw aan de Zuidwoldigerweg te Hoogeveen heeft het college van B&W hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 58 dB (Lden) op de gevels van de te bouwen woningen als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Zuidwoldigerweg.  

Inzage

De stukken liggen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken (van 30 mei t/m 10 juli 2019) ter inzage bij de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een belanghebbende een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen bij het college van B&W. Dit kan schriftelijk via Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hinke Bos via telefoonnummer 14 0528.

 

Hoogeveen, 29 mei 2019

Burgemeester en wethouders